1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết năm 2021

16:55 07/09/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết các doanh nghiệp nói chung, các kế toán nói riêng cần chú ý điều gì? Tất cả các vấn đề trên có sẽ có trong bài viết dưới đây của hãng Kiểm toán ES-GLOCAL.

Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé

Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết

#1. Các nội dung cần tìm hiểu về Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết

#1.1 Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Theo ngôn ngữ chuyên ngành kế toán thì quyết toán thuế là xác định số liệu kế toán của đơn vị, của cá nhân kinh doanh trong một kỳ, một giai đoạn nào đó. Như vậy, quyết toán thuế được hiểu là việc kiểm tra, xác định lại số liệu liên quan đến thuế của doanh nghiệp, của cá nhân với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay còn gọi là khai quyết toán, đề cập đến việc doanh nghiệp kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế năm và khai trong trường hợp có quyết định về việc doanh nghiệp giải thể, chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, khi đó, cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp, mục đích chính để truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

#1.2 Giao dịch liên kết là gì?

Giao dịch liên kết là những giao dịch của các bên có quan hệ liên kết phát sinh trong quá trình SX, KD như hoạt động: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp DV; đi vay, cho vay, DV tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết.

#1.3 Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết

Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết là việc doanh nghiệp khi có phát sinh với các bên có quan hệ liên kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai cũng như nghĩa vụ lập hồ sơ trong giao dịch liên kết (nếu không thuộc trường hợp được miễn kê khai miễn, lập hồ sơ).

>>> Xem thêm các trường hợp miễn kê khai, miễn lập hồ sơ trong giao dịch liên kết

#2. Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế mà doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết

Mỗi doanh nghiệp khác nhau thì sẽ có các quan hệ liên kết không giống nhau các phát sinh cũng không như nhau. Vậy có những lưu ý gì đối với doanh nghiệp này? Trong phạm vi bài viết ES-GLOCAL chỉ liệt kê một số lưu ý phổ biến nhất mà các doanh nghiệp hay gặp phải.

#2.1 Kê khai giao dịch liên kết

Xác định đúng các nghĩa vụ kê khai của doanh nghiệp khi có giao dịch liên kết. Việc này rất quan trọng vì không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ bạn có thể bị ấn định tỷ suất lợi nhuận. Với thông tư 66 thì các DN phải kê khai giao dịch liên kết và nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN năm. Nhưng theo Nghị định 20 và Nghị định 132 thì sẽ có một số trường hợp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết, hoặc phải kê khai nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

>>> Xem thêm cách kê khai Phụ lục I Nghị định 132 năm 2020

#2.2 Chi phí lãi vay

Đối với chi phí lãi vay thì đây là chi phí các doanh nghiệp hầu như đều có. Vậy chi phí này khi có giao dịch liên kết thì được tính vào chi phí được trừ như thế nào?

Căn cứ theo mục a và b khoản 3 điều 16 nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì:

a) Tổng chi phí tiền lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

b) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;

>>> Xem thêm chi tiết tính và ví dụ cụ thể về cách tính chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

Vậy phần chuyển chi phí lãi vay sẽ được tính như thế nào?

#2.3 Chuyển chi phí lãi vay

Hướng dẫn chi tiết cách tính, kết chuyển chi phí lãi vay đối với các giao dịch liên kết trên phần mềm HTKK

Như vậy, với việc chi phí lãi vay nếu vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao thì phần chi phí lãi vay này sẽ cần được theo dõi cho các năm kế tiếp. Đồng nghĩa với đó là việc phải theo dõi và kết chuyển chi phí lãi vay trên HTKK để tính chi phí được trừ nếu đủ điều kiện.

Xem thêm ví dụ và cách chuyển lãi vay trên HTKK mới nhất

#2.4 Hồ sơ chuyển giá

hồ sơ giao dịch liên kết

Với nhưng doanh nghiệp khác nhau thì các quan hệ liên kết hay các phát sinh liên kết cũng không giống nhau. Đặc biệt các doanh nghiệp phải lập hồ sơ giao dịch liên kết cần chú ý vấn đề sau:

  • Lập hồ sơ xác định giá trong GDLK: sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh không trung thực, không đúng thực tế để phân tích so sánh, kê khai; không nêu được rõ nguồn gốc số liệu để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận để kê khai GDLK; các doanh nghiệp lấy dữ liệu so sánh không tương đồng với doanh nghiệp của doanh nghiệp;...
  • Không có cơ sở dữ liệu để so sánh;
  • Sử dụng sai phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khi kê khai, lập hồ sơ;
  • Rủi ro khi giải trình với cơ quan thuế: Không đồng nhất giữa kê khai và lập hồ sơ GDLK;

Như vậy hồ sơ chuyển giá là cực kỳ quan trọng nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc bạn và doanh nghiệp của bạn bảo vệ quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết.

#3. Những tài liệu, hồ sơ giao dịch liên kết cần biết và chuẩn bị

#3.1 Đọc tài liệu, tham khảo bài viết, cập nhật văn bản mới

Bạn theo học ngành nghề nào, làm ở bất kỳ lĩnh vực nào thì việc đọc tài liệu, tham khảo bài viết cùng với đó là cập nhật Luật, Nghị định, thông tư mới... luôn là việc hết sức cần thiết. Đặc biệt khi bạn làm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán thì nó càng quan trọng hơn. ES-GLOCAL tổng hợp lại một số văn bản liên quan tới lĩnh vực giao dịch liên kết để bạn tham khảo nhé.

Nghị định:

>>> Xem thêm so sánh nghị định 20 và nghị định 132 tại đây nhé

Thông tư:

  • Thông tư 66/2010/TT-BTC: Áp dụng từ năm tài chính 2010 - năm 2016;
  • Thông tư 41/2017/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP;

Công văn:

Công văn về giao dịch liên kết có rất nhiều tuy nhiên ES-GLOCAL chỉ điểm qua một số công văn nổi bật hay dùng bạn nhé.

#3.2 Sử dụng dịch vụ kê khai, lập hồ sơ giao dịch liên kết

sử dụng dịch vụ lập hò sơ giao dịch liên kết

Sử dụng dịch vụ tư vấn, cung cấp dịch vụ lập tờ khai giao dịch liên kết cũng như dịch vụ lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết của công ty Kiểm toán, công ty tư vấn thuế. Với việc sử dụng các dịch vụ kê khai, lập hồ sơ giá thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tờ khai và hồ sơ giá của bên mình. Các bạn có thể tham khảo quy trình cung cấp hồ sơ giá của ES-GLOCAL gồm 11 bước dưới đây:

Bước 1: Tổng quan về tập đoàn và Công ty;

Bước 2: Tổng quan về nền kinh tế;

Bước 3: Tổng quan về ngành;

Bước 4: Phân tích chức năng thực hiện;

Bước 5: Phân tích tài chính;

Bước 6: Xác định các bên liên kết và giao dịch liên kết;

Bước 7: Lựa chọn phương pháp xác định giá thị trường;

Bước 8: Lựa chọn giao dịch/DN tương đồng;

Bước 9: Phân tích và loại trừ khác biệt trọng yếu;

Bước 10: Xác định biên độ thị trường chuẩn và so sánh;

Bước 11: Lập tờ khai thông tin giao dịch liên kết.

Ngoài dịch vụ lập hồ sơ xác định giá trị thị trường các bạn còn nhận được:

  • Nhận được bản tin văn bản pháp lý của ES-GLOCAL định kỳ hàng tuần, tháng;
  • Được mời tham dự với mức phí ưu đãi các buổi hội thảo chuyên đề và các buổi đào tạo chuyên môn do ES-GLOCAL tổ chức và phối hợp với các cơ quan ban ngành. Các mối quan tâm của Quý vị sẽ được giải đáp thông qua các buổi hội thảo này;

#4. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: giao dịch liên kết là gì?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ giao dịch liên kết là gì rồi bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Công ty muốn lập báo cáo giao dịch liên kết thì làm thế nào?

Trả lời: Bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp bạn trong việc kê khai, lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết.

Trên đây là những chia sẻ về quyết toán thuế khi doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm được giao dịch liên kết là gì cũng như giúp bạn có nhìn tổng quan hơn về quyết toán thuế khi có GDLK.

Nếu bạn muốn tìm một công ty tư vấn thuế giúp bạn giải quyết những vấn đề trên và yên tâm trong vấn đề GDLK khi quyết toán thuế TNDN thì đừng quên gọi cho Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL. Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá ở Hà Nội, Tp.HCM, Đã Nẵng, Cần Thơ... của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết năm 2021 của chúng tôi.

logo zalo

Hỏi đáp Quyết toán thuế khi có giao dịch liên kết năm 2021

menu
024 66 66 33 69
Top