1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí thuế của Giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết

22:29 08/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ chi phí thuế của Giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết được xác định như thế nào?

  Chi phí thuế của giao dịch cung cấp dịch vụ
  Chi phí thuế của giao dịch cung cấp dịch vụ

  Chi phí thuế của Giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết

  a) Trừ các khoản chi quy định tại điểm b dưới đây, người nộp thuế được trừ các khoản chi phí dịch vụ vào chi phí tính thuế trong kỳ nếu đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

  + Dịch vụ được cung cấp có giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;

  + Dịch vụ từ các bên liên kết chỉ được xác định đã cung cấp trong điều kiện hoàn cảnh tương tự các bên độc lập chi trả cho các dịch vụ này;

  + Phí dịch vụ được thanh toán trên cơ sở nguyên tắc giao dịch độc lập và phương pháp tính giá giao dịch liên kết hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên kết phải được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với loại hình dịch vụ tương tự và người nộp thuế phải cung cấp hợp đồng, chứng từ, hóa đơn và thông tin về phương pháp tính, yếu tố phân bổ và chính sách giá của tập đoàn đối với dịch vụ được cung cấp.

  Trường hợp liên quan đến các trung tâm thực hiện chức năng chuyên môn hóa và hợp lực tạo giá trị tăng thêm của tập đoàn, người nộp thuế phải xác định tổng giá trị tạo ra từ các chức năng này, xác định mức phân bổ lợi nhuận phù hợp với giá trị đóng góp của các bên liên kết sau khi đã trừ (-) mức phí dịch vụ tương ứng cho bên liên kết thực hiện chức năng điều phối, cung cấp dịch vụ của giao dịch độc lập có tính chất tương đồng.

  b) Chi phí dịch vụ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  + Chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác;

  + Dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết;

  + Dịch vụ tính phí trùng lắp do nhiều bên liên kết cung cấp cho cùng một loại dịch vụ, không xác định được giá trị gia tăng cho người nộp thuế;

  + Dịch vụ về bản chất là các lợi ích người nộp thuế nhận được do là thành viên của một tập đoàn và chi phí mà bên liên kết cộng thêm đối với dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua trung gian bên liên kết không đóng góp thêm giá trị cho dịch vụ.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí thuế của Giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top