1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thuế TNCN từ Chuyển nhượng vốn, Đầu tư vốn và cách xác định

16:33 07/11/2019 Tin Tức Thanh lan 0 bình luận

ES-GLOCAL xin chia sẻ đến bạn đọc các quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốnchuyển nhượng vốn áp dụng đối với cá nhân cư trú và không cư trú qua bài viết dưới đây

Ngoài nghĩa vụ thuế đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân còn chịu nghĩa vụ thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn.

I. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế TNCN từ đầu tư vốn
Thuế TNCN từ đầu tư vốn

1/ Thu nhập từ đầu tư vốn gồm?

Thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm các khoản thu từ:

 • Tiền lãi cho vay theo hợp đồng hoặc thỏa thuận vay giữa người nộp thuế với tổ chức, doanh nghiệp, hay các đối tượng kinh doanh nói chung (trừ tiền lãi tiền gửi nhận được do gửi tiền vào ngân hàng, tổ chức tín dụng)
 • Cổ tức nhận từ việc góp vốn mua cổ phần
 • Lợi tức nhận được từ việc góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức khác; góp vốn thành lập tổ chức tín dụng; góp vốn vào quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác (không tính thuế đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ)
 • Chênh lệch tăng của giá trị vốn góp nhận được khi doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi mô hình, chia tách, sát nhập, hợp nhất hoặc khi rút vốn so với giá trị phần vốn góp ban đầu
 • Lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành (trừ trái phiếu Chính phủ)
 • Đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế
 • Từ trả cổ tức bằng cổ phiếu, từ lợi tức ghi tăng vốn

2/ Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế được xác định khi các cá nhân thực nhận khoản thu từ đầu tư vốn kể trên, trừ một số trường hợp đặc biệt như sau:

 • Thu từ lợi tức ghi tăng vốn: thời điểm cá nhân rút vốn, chuyển nhượng vốn
 • Thu từ trả cổ tức bằng cổ phiếu: thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu

3/ Cách tính thuế

Thuế TNCN từ hoạt động đầu tư vốn = Thu nhập tính thuế x 5%

4/ Hồ sơ khai thuế

Cá nhân phát sinh thu nhập từ đầu tư vốn kê khai số thuế TNCN phải nộp theo tờ khai Mẫu số 04/NNG-TNCN đối với cá nhân có phát sinh thu nhập từ đầu tư vốn từ nước ngoài, tờ khai Mẫu số 04/DTV-TNCN đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn nhưng ủy quyền kê khai quyết toán cho doanh nghiệp: cá nhân làm ủy quyền theo Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, doanh nghiệp được ủy quyền có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN theo tờ khai Mẫu số 03/KK-TNCN. Cuối năm, doanh nghiệp tiến hành quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ và kê khai theo tờ khai Mẫu số 06/KK-TNCN.

II. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Cá nhân khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới dạng vốn góp hoặc chứng khoán phải kê khai và nộp thuế TNCN, chi tiết quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau:

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

1/ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Cá nhân khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn căn cứ trên các lần chuyển nhượng.

Đối với cá nhân không cư trú, khi có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại Việt Nam: tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm khấu trừ thuế và khai thay. Nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân: chỉ khai thuế theo từng lần phát sinh, không khai quyết toán thuế.

Chú ý: trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn (tuy nhiên không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã nộp thuế hay chưa): doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn thay. Khi khai ghi cụm từ "khai thay" vào trước "Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế". Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện tên cá nhân phát sinh thu nhập chuyển nhượng (nếu là cá nhân cư trú) hoặc tên người được chuyển nhượng (nếu là cá nhân không cư trú)

#1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế đối với khoản thu phát sinh từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - Giá mua - Các chi phí liên quan đến việc tạo thu nhập

Trong đó:

 • Giá chuyển nhượng là số tiền cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng, hay giá bán. Trường hợp hợp đồng không quy định giá: cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng
 • Giá mua: trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn, hay giá vốn của phần vốn góp. Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng được xác định bằng tổng của trị giá vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá vốn các lần góp bổ sung và trị giá vốn từ lợi tức ghi tăng vốn
 • Các chi phí liên quan đến việc tạo thu nhập được hiểu là:

+ Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng

+ Các khoản phí, lệ phí người chuyển nhượng nộp NSNN khi làm thủ tục chuyển

+ Chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn

#2. Cách tính thuế

Thu nhập tính thuế được xác định khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn được tính bằng:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x 20%

#3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Đối với thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn, thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Ngoài ra, đối với thời điểm góp vốn bằng phần vốn góp là thời điểm chuyển nhượng vốn, rút vốn.

#4. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn Mẫu số 04/CNV-TNCN.
 • Bản chụp, photo hợp đồng chuyển nhượng vốn
 • Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán hoặc hợp đồng mua lại vốn góp
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp, có chữ ký của cá nhân cam kết chịu trách nhiệm trên bản chụp đó.

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: khai thuế theo tờ khai Mẫu số 06/TNCN, cuối năm tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú thực hiện quyết toán thuế theo tờ khai Mẫu số 06/KK-TNCN.

#5. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân, doanh nghiệp khai thay nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có vốn góp chuyển nhượng.

#6. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân: chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn.

#7. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

2/ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

#1. Đối tượng khai thuế

Khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cá nhân tùy từng trường hợp mà phải trực tiếp kê khai thuế TNCN với cơ quan thuế hoặc không phải kê khai, cụ thể trường hợp và đối tượng khai thuế trong từng trường hợp như sau:

TH1: Cá nhân không phải kê khai trực tiếp khi:

 • Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán: công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư khai thuế
 • Chuyển nhượng chứng khoán không qua giao dịch trên Sở giao dịch:

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán: đối tượng khai và khấu trừ thuế là công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán, ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông: đối tượng khai và khấu trừ thuế là công ty chứng khoán được ủy quyền

 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông TH chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng đã nộp thuế TNCN: doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai và nộp thuế thay cho cá nhân. (tương tự trường hợp doanh nghiệp khai thay thuế từ chuyển nhượng vốn cho cá nhân)

TH2: Cá nhân không thuộc các trường hợp trên khai thuế trực tiếp theo từng lần phát sinh

#2. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần, theo đó được xác định như sau:

 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng có giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá chuyển nhượng là giá khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận.
 • Đối với các trường hợp khác: giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá trị trên sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất.

#3. Cách tính thuế

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được tính như sau:

Số thuế phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần (giá tính thuế) x 0,1%

#4. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế phát sinh tại thời điểm:

 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: thời điểm cá nhân nhận tiền chuyển nhượng
 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán
 • Đối với chứng khoán không thuộc 2TH trên: thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực
 • Trường hợp góp vốn bằng chứng khoán, tại thời điểm góp vốn chưa phải nộp thuế: thời điểm cá nhân chuyển nhượng hoặc rút vốn

#5. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế gồm:

 • Tờ khai Mẫu số 04/CNV-TNCN;
 • Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

#6. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng

#7. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • Đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân: chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông.

#8. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

>> Bạn đọc tham khảo thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn tại đây!

III. Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Đối với trường hợp này, cá nhân chỉ phải nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng số cổ phiếu đó, cụ thể nộp thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán.

Số thuế phải nộp trên thu nhập từ đầu tư vốn được xác định bằng:

Thuế TNCN hoạt động đầu tư vốn = Giá trị cổ tức trên sổ sách kế toán x 5%

Trong đó: Giá trị cổ tức trên sổ sách kế toán = Mệnh giá x Số lượng cổ phiếu thực nhận

Chú ý: nếu giá chuyển nhượng số cổ phiếu này nhỏ hơn mệnh giá, giá trị cổ tức được tính căn cứ trên giá trị thị trường của cổ phiếu

Sau khi nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu: nếu cá nhân có phát sinh chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại, cá nhân tiến hành khai và nộp thuế TNDN đầu tư vốn cho tới khi chuyển nhượng hết số cổ phiếu được trả thay cổ tức đó, hay nói cách khác, thuế TNCN từ đầu tư vốn chỉ phát sinh đối với phần cổ phiếu trả thay cổ tức được chuyển nhượng.

Số thuế phải nộp trên thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng:

Thuế TNCN hoạt động chuyển nhượng chứng khoán = Giá chuyển nhượng chứng khoán x 0,1%

Ví dụ: Ông A là cổ đông của công ty cổ phần B (là công ty đại chúng, đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán). Năm 2017, công ty B quyết định trả cổ tức cho cổ đông dưới dạng cổ phiếu. Ông A nhận được 6.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tháng 3/2018: ông A chuyển nhượng 5.000 cổ phiếu, giá chuyển nhượng 25.000 đồng/cổ phiếu

Tháng 10/2018: ông A tiếp tục chuyển nhượng thêm 2.000 cổ phiếu nữa, giá chuyển nhượng 8.000 đồng/cổ phiếu. Biết giá thị trường cổ phiếu công ty B tại thời điểm này là 6.900 đồng/cổ phiếu

Tại tháng 3/2018: ông A phải nộp số thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn: (5.000 x 10.000) x 5% = 2.500.000 đồng

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn: 25.000 x 5.000 x 0,1% = 125.000 đồng

Tại tháng 10/2018: ông A phải nộp số thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN từ đầu tư vốn: (1.000 x 6.900) x 5% = 345.000 đồng

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn: (2.000 x 8.000) x 0,1% = 16.000 đồng

Chú ý: Cá nhân không cư trú khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn nộp thuế TNCN tính trên 0,1% tổng số tiền mà cá nhân đó nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam (không phân biệt thực hiện chuyển nhượng ở trong hay ngoài nước). Theo đó, tổng tiền cá nhân không cư trú nhận được, hay giá tính thuế, là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn. (giá chuyển nhượng trong 2TH chuyển nhượng vốn và chứng khoán được xác định tương tự như đối với cá nhân cư trú)

ES-GLOCAL vừa chia sẻ đến bạn đọc toàn bộ những quy định chi tiết nhất về Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/

logo zalo

Hỏi đáp Thuế TNCN từ Chuyển nhượng vốn, Đầu tư vốn và cách xác định

menu
024 66 66 33 69
Top