1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Những trường hợp cấm Kiểm toán viên, Kiểm toán viên hành nghề và DN Kiểm toán

Kiểm toán

12:37 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Những trường hợp cấm Kiểm toán viên và Kiểm toán viên hành nghề mới nhất hiện nay.

  1. Nghiêm cấm thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các hành vi sau đây:

  a) Mua, nhận biếu tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng;

  b) Mua, bán trái phiếu hoặc tài sản khác của đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

  c) Nhận hoặc đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ đơn vị được kiểm toán ngoài khoản phí dịch vụ và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng đã giao kết;

  d) Sách nhiễu, lừa dối khách hàng, đơn vị được kiểm toán;

  đ) Tiết lộ thông tin về hồ sơ kiểm toán, khách hàng, đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp khách hàng, đơn vị được kiểm toán chấp thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

  e) Thông tin, giới thiệu sai sự thật về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

  g) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, thông đồng với khách hàng và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác;

  h) Thực hiện việc thu nợ cho đơn vị được kiểm toán;

  i) Thông đồng, móc nối với đơn vị được kiểm toán để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kiểm toán và báo cáo sai lệch kết quả kiểm toán;

  k) Giả mạo, khai man hồ sơ kiểm toán;

  l) Thuê, mượn chứng chỉ kiểm toán viên và Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

  m) Cung cấp dịch vụ kiểm toán khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật này;

  n) Hành vi khác theo quy định của pháp luật;

  2. Ngoài các quy định nêu trên, nghiêm cấm kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề thực hiện các hành vi sau đây:

  a) Hành nghề kiểm toán với tư cách cá nhân;

  b) Giả mạo, cho thuê, cho mượn hoặc cho sử dụng tên và chứng chỉ kiểm toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán để thực hiện hoạt động kiểm toán;

  c) Làm việc cho hai doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam trở lên trong cùng một thời gian;

  d) Hành vi khác theo quy định của pháp luật.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Những trường hợp cấm Kiểm toán viên, Kiểm toán viên hành nghề và DN Kiểm toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top