1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Chuyển lỗ tối đa bao nhiêu năm, doanh nghiệp mới thành lập có được lỗ không?

15:01 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Chuyển lỗ tối đa bao nhiêu năm, doanh nghiệp mới thành lập có được lỗ không? Có nhiều bạn liên hệ với chúng tôi hỏi về doanh nghiệp được chuyển lỗ bao nhiêu năm, hay doanh nghiệp mới thành lập có được lỗ không? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ việc chuyển lỗi đối với doanh nghiệp và đối với doanh nghiệp mới thành lập có được lỗi hay không?

Doanh nghiệp được chuyển lỗ bao nhiêu năm? Cách tính như thế nào?

Tại điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung theo điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTCcủa Bộ tài chính:

"Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm."

Như vậy, doanh nghiệp có khoản lỗ tính thuế, thì khoản lỗ tính thuế này được kết chuyển trong năm năm kể từ năm đầu tiên sau lỗ:

VD: Nếu năm 2013 doanh nghiệp có phát sinh khoản lỗ tính thuế, thì khoản lỗ tính thuế này sẽ được kết chuyển dần vào các năm lãi trong tương lai. Lần lượt từ năm 2014, năm 2015, năm 2016, năm 2017, năm 2018 (Năm 2018 là năm cuối cùng được chuyển khoản lỗ của năm 2013 phát sinh. Trường hợp, nếu năm 2018 vẫn không chuyển lỗ hết, thì khoản lỗ này sẽ không được chuyển tiếp).

Xác định lỗ và chuyển lỗ thực hiện như sau:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Thu nhập tính thuế = (Doanh thu - các khoản chi chí được trừ + các khoản thu nhập khác) - Thu nhập được miễn thuế.

  • Nếu thu nhập tính thuế > 0 thì DN sản xuất, kinh doanh có lãi;
  • Nếu thu nhập tính thuế < 0 thì DN sản xuất, kinh doanh bị lỗ.

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Mời các bạn tham khảo: Chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào theo đường dẫn http://es-glocal.com/chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-nhu-the-nao.html

Doanh nghiệp mới thành lập có được lỗ không?

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ việc doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp đã thành lập lâu rồi thì có được lỗ, điều này không có quy định hay cơ sở nào xác định việc doanh nghiệp mới, cũ có được lỗ không? Hay doanh nghiệp được lỗ bao nhiêu năm.

Việc hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh trong năm được căn cứ vào chứng từ phát sinh của doanh nghiệp, việc hạch toán này áp dụng theo chế độ kế toán hiện hành cũng như các pháp luật liên quan để áp dụng.

Cảm ơn các bạn, mới các bạn xem: Chi phí kế toán bị loại khi không thực hiện nghĩa vụ BHXH bắt buộc theo đường dẫn http://es-glocal.com/chi-phi-ke-toan-bi-loai-khi-khong-thuc-hien-nghia-vu-bhxh-bat-buoc.html

logo zalo

Hỏi đáp Chuyển lỗ tối đa bao nhiêu năm, doanh nghiệp mới thành lập có được lỗ không?

menu
024 66 66 33 69
Top