1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

Tin thuế

16:00 05/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Quy định các kỳ thi, Hội đồng thi, Kết quả thi, bảo lưu, phê duyệt, hủy kết quả thi, Cấp, thu hồi chứng chỉ , Xử lý các vi phạm trong các kì thi...

  Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên
  Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

  Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

  Theo Điều 13,14,15,16,17 TT số 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2017: Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên:

  I. Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên

  1. Hội đồng thi do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

  2. Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính. Trong từng kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi phải thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi và Ban chấm phúc khảo (nếu cần thiết).

  II. Thành phần Hội đồng thi

  1. Hội đồng thi được thành lập cho từng kỳ thi. Thành phần Hội đồng thi không quá 11 người, bao gồm:

  a) Chủ tịch Hội đồng thi là lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc lãnh đạo cấp Vụ trưởng được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền;

  b) 04 Phó Chủ tịch là lãnh đạo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính, lãnh đạo tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, trong đó lãnh đạo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán là Phó Chủ tịch thường trực;

  c) Uỷ viên thư ký và các uỷ viên Hội đồng thi là đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

  2. Một cá nhân không được tham gia là thành viên Hội đồng thi quá 3 kỳ thi liên tục, ngoại trừ trường hợp cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

  3. Người có bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột, vợ (hoặc chồng) của mình (hoặc của vợ hoặc chồng) dự thi kỳ thi nào thì không được tham gia vào Hội đồng thi và tất cả các bộ phận liên quan của kỳ thi đó.

  4. Người tham gia phụ đạo, hướng dẫn ôn thi kỳ thi nào không được tham gia là thành viên Hội đồng thi, ra đề thi, duyệt đề thi, chấm thi (kể cả chấm thi lần 1 và chấm thi phúc khảo) kỳ thi đó. Thành viên Hội đồng thi của kỳ thi nào thì không được tham gia giảng bài, phụ đạo, hướng dẫn học, ôn thi kỳ thi đó. Người đã tham gia chấm thi lần 1 thì không được tham gia chấm thi phúc khảo.

  5. Văn phòng của Hội đồng thi đặt tại Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính.

  6. Giúp việc cho Hội đồng thi có Tổ thường trực do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán. Thành phần Tổ thường trực không quá 9 người.

  7. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận do Hội đồng thi thành lập và tổ chức thực hiện gồm Tổ thường trực, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo theo quy định của Bộ Tài chính.

  III. Chế độ làm việc của Hội đồng thi

  1. Hội đồng thi làm việc theo chế độ tập thể. Các quyết định của Hội đồng thi được thông qua khi có ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng thi.

  2. Hội đồng thi được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong thời gian hoạt động.

  3. Hội đồng thi được sử dụng thời gian hành chính để tổ chức các kỳ họp và hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi. Các thành viên Hội đồng thi được hưởng thù lao trích từ chi phí dự thi theo mức được Bộ Tài chính duyệt.

  4. Chương trình và nội dung các kỳ họp Hội đồng thi phải được thông báo bằng văn bản cho các thành viên trước khi họp 5 ngày.

  IV. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thi

  1. Thông báo công khai kế hoạch thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập và xét duyệt danh sách thí sinh dự thi.

  3. Xây dựng đề thi, đáp án cho mỗi kỳ thi.

  4. Tổ chức coi thi, chấm thi.

  5. Tổng hợp kết quả thi theo từng kỳ thi trình Bộ Tài chính phê duyệt.

  6. Công bố kết quả thi và thông báo điểm cho từng thí sinh dự thi theo kết quả phê duyệt của Bộ Tài chính.

  7. Tổ chức phúc khảo kết quả thi nếu người dự thi có yêu cầu.

  8. Bảo quản, lưu trữ đề thi, bài thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi cho đến khi bàn giao theo quy định của Bộ Tài chính.

  9. Chủ động đề xuất hoặc tham gia vào việc hoàn thiện các quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên khi có yêu cầu.

  V. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng thi

  1. Chủ tịch Hội đồng thi:

  a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi quy định tại Thông tư này;

  b) Phân công trách nhiệm cho các Phó Chủ tịch và từng thành viên Hội đồng thi;

  c) Quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi và Ban chấm phúc khảo;

  d) Tổ chức việc ra đề thi và đáp án có niêm phong riêng, lựa chọn đề thi, đáp án theo nội dung, chương trình đã quy định, bảo đảm bí mật tuyệt đối đề thi, đáp án trước khi thi; Nếu cần thì mời chuyên gia phản biện đề thi;

  đ) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kết quả các kỳ thi;

  e) Uỷ quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi điều hành công việc của Hội đồng thi trong trường hợp vắng mặt.

  2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi: Điều hành công việc thường xuyên của Hội đồng theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

  3. Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng thi: Thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

  4. Uỷ viên thư ký Hội đồng thi:

  a) Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh, trình Hội đồng thi xét duyệt danh sách dự thi;

  b) Chuẩn bị các văn bản cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

  c) Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi trình Hội đồng thi phê duyệt và công khai danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang điện tử của Bộ Tài chính.

  d) Thu nhận biên bản vi phạm kỷ luật thi đối với thí sinh trình Hội đồng thi xem xét;

  đ) Các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng thi phân công.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên:

  http://es-glocal.com/hoi-dong-thi-lay-chung-chi-kiem-toan-vien-ke-toan-vien.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

  http://es-glocal.com/viec-cap-thu-hoi-chung-chi-kiem-toan-vien-chung-chi-ke-toan-vien.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hội đồng thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

  menu
  024 66 66 33 69
  Top