1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Các chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm

Tin thuế

22:39 07/05/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Rất nhiều công ty, đơn vị kinh doanh băn khoăn, thắc mắc rằng Chứng quyền có đảm bảo là gì hay Các chính sách thuế như: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN đối với chứng quyền có bảo đảm ra sao? Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin được giải đáp thắc mắc này qua bài viết Các chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm.

  Chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm
  Chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm

  Các chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm

  Trước hết, các bạn cần hiểu được thế nào là chứng quyền có đảm bảo ?

  Theo khoản 1 điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán:
  "...
  23. Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.
  ..."

  Theo công văn số 1468/BTC-CST ngày 05/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm với các nội dung:

  1. Chính sách thuế GTGT đối với chứng quyền có bảo đảm

  Theo đó, các hoạt động liên quan tới chào bán, niêm yết, giao dịch, tạo lập thị trường, kinh doanh chứng khoán, bù trừ, thanh toán chứng quyền thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  2. Chính sách thuế TNDN đối với chứng quyền có bảo đảm

  a. Đối với doanh nghiệp trong nước

  • Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp (bao gồm công ty chứng khoán phát hành chứng quyền và nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam) có thu nhập từ chứng quyền có bảo đảm (thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh, chào bán và thanh toán chứng quyền, hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rửi ro của chứng quyền có bảo đảm) thì khoản thu nhập này doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế TNDN với mức thuế suất 20% theo quy định.
  • Khoản chênh lệch tăng/giảm do đánh giá lại chứng quyền có bảo đảm và tài sản cơ sở cuối năm tài chính, doanh nghiệp không tính vào thu nhập/chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  b. Đối với tổ chức nước ngoài sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp (nhà thầu nước ngoài)

  Trường hợp nhà thầu nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm áp dụng tỷ lệ thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  c. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

  • Đối với công ty chứng khoán phát hành chứng quyền là:

  + Thời điểm phát hành chứng quyền mua,

  + Thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết,

  + Hoặc thời điểm thực hiện quyền.

  • Đối với nhà đầu tư (bao gồm tổ chức, cá nhân) là:

  + Thời điểm nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền mua trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán,

  + Hoặc thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền.

  3. Chính sách thuế TNCN đối với chứng quyền có bảo đảm

  a. Trường hợp trước ngày đáo hạn, nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền

  Do chứng quyền có bảo đảm được giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở nên khi chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm thì:

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền sẽ áp dụng thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán, được xác định bằng:

  Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần nhân (x) với thuế suất 0,1%

  Trong đó:

  Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần là giá khớp lệnh chứng quyền trên Sở giao dịch chứng khoán nhân (x) Số lượng chứng quyền.

  b. Trường hợp trước ngày đáo hạn, chứng quyền bị hủy niêm yết

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền được xác định bằng:

  Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần nhân (x) với thuế suất 0,1%

  Theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thì giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm là:

  + Giá mua lại theo mức giá thị trường của tổ chức phát hành thông qua hoạt động tạo lập thị trường nhân (x) Số lượng chứng quyền (trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực);

  + Hoặc Giá thanh toán chứng quyền do tổ chức phát hành công bố nhân (x) Số lượng chứng quyền (sau ngày hủy niêm yết có hiệu lực).

  Giá thanh toán của chứng quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 107/2016/TT-BTC.

  c. Tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền

  Do hiện hành mới quy định thực hiện quyền chuyển giao bằng tiền nên thời điểm phát sinh thu nhập là thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền.

  Tại thời điểm thực hiện quyền chuyển giao bằng tiền, thu nhập của nhà đầu tư áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần.

  Trong đó:

  • Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần bằng giá thanh toán của chứng khoán cơ sở nhân (x) (số lượng chứng quyền chia (:) cho Tỷ lệ chuyển đổi).
  • Giá thanh toán của chứng khoán cơ sở do Sở giao dịch chứng khoán công bố theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 107/2016/TT-BTC.

  d. Khấu trừ thuế

  Công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký nơi cá nhân, nhà thầu nước ngoài mở tài khoản lưu ký có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi thanh toán tiền cho cá nhân, nhà thầu nước ngoài.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Các chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm

  http://es-glocal.com/cac-chinh-sach-thue-doi-voi-chung-quyen-co-bao-dam.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Thuế GTGT đối với chứng quyền có bảo đảm

  http://es-glocal.com/thue-gtgt-doi-voi-chung-quyen-co-bao-dam.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Các chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm

  menu
  024 66 66 33 69
  Top