1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì và những điều cần biết

Tin thuế

16:13 16/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì và những điều cần biết liên quan đến hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là những gì? Chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây.

  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì
  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì

  1. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì?

  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được giải thích theo khoản 4, điều 3, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

  "Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế."

  2. Đối tượng sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Đối tượng sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

  3. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định tại Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

  • DN truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 119/2018/NĐ-CP .
  • Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho DN về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của DN.
  • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, DN phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.
  • Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, DN thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Cơ quan thuế tiến hành rà soát doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền và gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này.

  4. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau :

  - DN thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

  • Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

  - Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: DN truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực hiện:

  • Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  • Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

  5. Cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Khoản 2 Điều 16 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế :

  - Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

  - Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

  6. Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  • DN bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua.
  • Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

  7. Tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Để nắm được nguyên tắc tra cứu và cách tra cứu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mời các bạn xem thêm bài viết: https://es-glocal.com/tra-cuu-hoa-don-dien-tu-1.html

  8. Xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã xác thực của cơ quan thuế

  Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP :

  - Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì:

  • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
  • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  - Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì:

  • Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán)
  • Người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
  • Và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

  - Trường hợp CQT phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì:

  • CQT thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.
  • Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT, người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
  • Và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

  9. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Theo Điều 15 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  - Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau:

  • DN chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
  • DN thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
  • DN thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
  • DN có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

  - DN nêu tại khoản 1 Điều này được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.
  - Trường hợp DN tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày CQT có thông báo tạm ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với CQT được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

  10. Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Theo Điều 18 Nghị định 119/2018/NĐ-CP trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ bao gồm :

  • Quản lý tên và mật khẩu của các tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.
  • Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử.
  • Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
  • Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.
  • Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  11. Xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Theo Điều 19 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

  • Trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thông báo với cơ quan thuế để hỗ trợ xử lý sự cố.
  • Trong thời gian xử lý sự cố người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  Như vậy, Hãng Kiểm toán Es-Glocal (https://es-glocal.com/) đã chia sẻ tới các bạn nội dung về Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì và những điều cần biết.

  https://es-glocal.com/hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue.html

  Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm được các kiến thức liên quan đến hóa đơn điện tử.

  Mời các bạn tiếp tục đón xem các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì và những điều cần biết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top