1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn lập và mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

08:36 14/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì? Khi hóa đơn bị sai sót thì mẫu biên bản điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót địa chỉ, mã số thuế, số tiền, số lượng, tên công ty, thuế suất, tiền thuế... được thực hiện như thế nào? Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin chia sẻ tới các bạn qua nội dung bài viết dưới đây.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì? Là biên bản giữa người mua và người bán để điều chỉnh lại các thông tin sai sót trên hóa đơn

Trước hết, chúng ta cùng điểm qua các nội dung chính có trong bài viết để các bạn tiện theo dõi và tham khảo nhé.

Nào chúng ta cùng bắt đầu nội dung bài viết nhé.

#1. Tổng quan về biên bản điều chỉnh hóa đơn

Tổng quan về biên bản điểu chỉnh hóa đơn

#1.1 Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là một loại chứng từ được bên bán phát hành cho bên mua trong đó thể hiện một số nội dung quan trọng như: Loại hàng hóa, dịch vụ; số lượng; đơn giá bán; thành tiền... Bên mua căn cứ vào loại hàng hóa, dịch vụ; giá cả thỏa thuận với bên bán... thực hiện đối chiếu với hóa đơn của bên bán và thanh toan dựa trên số tiền trên hóa đơn.

#1.2 Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, giấy

Về hình thức hóa đơn được chia ra làm 02 loại là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Với mỗi hình thức hóa đơn này khi viết sai đều phải có biên bản điều chỉnh (BBĐC) khác nhau bao gồm:

 • Cho hóa đơn điện tử;
 • Cho hóa đơn giấy.

a. Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập giữa người mua và người bán nhằm mục đích điều chỉnh lại các sai sót trên hóa đơn đã lập.

Như vậy tất cả các trường hợp hóa đơn viết sai mà không thuộc trường hợp xóa bỏ thì đều phải lập biên bản. Tuy nhiên có trường hợp ngoại trừ biên bản này còn cần viết cả hóa đơn điều chỉnh nữa. Vậy trường hợp nào cần lập biên bản cho hóa đơn đi kèm hóa đơn điều chỉnh.

b. Các trường hợp cần lập

Những trường hợp cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Các trường hợp cần viết điều chỉnh hóa đơn kèm theo biên bản cho của hóa đơn sai sót bao gồm:

 • Sai thuế suất thuế GTGT, giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ;
 • Sai nội dung trên hóa đơn như: Tên hàng hóa, số lượng, giá bán...
 • Sai thành tiền, số tiền thuế, giá tính thuế, tổng cộng;
 • Sai mã số thuế người mua;
 • Sai địa chỉ, tên công ty người mua hàng
 • Sai ngày tháng, số tài khoản của người mua hàng
 • ...

#2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Với điều chỉnh hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy thì mẫu biên bản chỉnh sửa hóa đơn là giống nhau. Với nội dung sai khác nhau tùy trường hợp khác nhau sẽ phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc không?

#2.1 Chỉ phải lập Biên bản điều chỉnh

Căn cứ theo điểm b khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy, các trường hợp chỉ cần lập biên bản mà không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh là: Viết sai địa chỉ người mua hàng, Viết sai tên của người mua hàng.

Mẫu BBĐC trong trường hợp này như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL

Số ..../BBĐCHĐ-ES

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 • Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính;
 • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính;

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2021, tại văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL, chúng tôi gồm có:
Bên A: Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL

Đại diện là Ông (bà): Mai Yến Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 1312 Tháp B, tòa nhà The Light, Đ. Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6666 33 69 Email:[email protected]

Mã số thuế: 0104963862 Website: https://es-glocal.com/

Bên B: Công ty TNHH

Đại diện là Ông (bà):................ Chức vụ:..........

Địa chỉ:...................................

Điện thoại:..............................Email:..............

Mã số thuế:.............................

Hai bên thống nhất lập BBĐC của hoá đơn GTGT số …, ký hiệu …. ngày … .Cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai tên Công ty/ Địa chỉ Công ty. (Sai thông tin nào thì bạn liệt kê thông tin đó nhé)

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Tên Công ty/Địa chỉ: (Ghi theo hóa đơn bị sai)

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại thông tin như sau:

Tên Công ty/Địa chỉ: Ghi theo thông tin đúng.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI YẾN LINH

>>> Để tải Mẫu BBĐC hóa đơn các bạn tải tại đây nhé!

#2.2 Lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Căn cứ theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định với các trường hợp sai phải lập biên bản và xuất hóa đơn điều chỉnh:

 • Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ;
 • Thành tiền, tổng tiền;
 • Nội dung trên hóa đơn như: Tên hàng hóa, số lượng, giá bán...
 • ...

>>> Thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh sai sót của hóa đơn GTGT viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh!

a. Sai mã số thuế

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

Với trường hợp sai mã số thuế thì biên bản trong trường hợp này sẽ được điều chỉnh như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL

Số ..../BBĐCHĐ-ES

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 • Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính;
 • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính;

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2021, tại văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL

Đại diện là Ông (bà): Mai Yến Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 1312 Tháp B, tòa nhà The Light, Đ. Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6666 33 69 Email:[email protected]

Mã số thuế: 0104963862 Website: https://es-glocal.com/

Bên B: Công ty TNHH

Đại diện là Ông (bà):................ Chức vụ:..........

Địa chỉ:...................................

Điện thoại:..............................Email:..............

Mã số thuế:.............................

Hai bên thống nhất lập BBĐC của hoá đơn GTGT số …, ký hiệu …. ngày ….Cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Ghi sai mã số thuế của người mua.

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Mã số thuế sai: 0104963866

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại mã số thuế người mua mới như sau:

Mã số thuế đúng: 0104963862

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI YẾN LINH

>>> Xem thêm cách viết điều chỉnh hóa đơn tại đây nhé!

b. Sai nội dung, sai thành tiền...

Tương tự như trường hợp sai mã số thì sai nội dung hóa đơn, sai thành tiền... cũng sẽ có mẫu BBĐC tương tự như trên. Bạn chỉ cần thay đổi về "Lý do điều chỉnh"; "Nội dung trước khi điều chỉnh"; "Nội dung điều chỉnh đúng" là được bạn nhé.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL

Số ..../BBĐCHĐ-ES

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 • Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính;
 • Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính;

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2021, tại văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Kiểm toán ES-GLOCAL

Đại diện là Ông (bà): Mai Yến Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 1312 Tháp B, tòa nhà The Light, Đ. Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 6666 33 69 Email:[email protected]

Mã số thuế: 0104963862 Website: https://es-glocal.com/

Bên B: Công ty TNHH

Đại diện là Ông (bà):................ Chức vụ:..........

Địa chỉ:...................................

Điện thoại:..............................Email:..............

Mã số thuế:.............................

Hai bên thống nhất lập BBĐC của hoá đơn GTGT số …, ký hiệu …. ngày ….Cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Ghi sai mã số thuế của người mua.

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Mã số thuế sai: 0104963866

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại mã số thuế người mua mới như sau:

Mã số thuế đúng: 0104963862

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI YẾN LINH

>>> Để tải mẫu BBĐC của hóa đơn bạn tải tại đây nhé!

#3. Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Hiện tại đang lưu hành là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy vì vậy tương ứng với nó cũng sẽ là hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Đối với 02 loại hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn này thì ES-GLOCAL đã hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn điều chỉnh rồi.

>>> Xem thêm cách lập điều chỉnh hóa đơn tại đây nhé!

#4. Một số câu hỏi thường gặp về hóa đơn

Hỏi: Tải biên bản chỉnh sửa hóa đơn điện tử ở đâu?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ mẫu biên bản HĐ điều chỉnh các bạn tải tại đây nhé.

Hỏi: Khi hóa đơn viết sai địa chỉ có cần xuất hóa đơn điều chỉnh không?

Trả lời: Khi hóa đơn viết sai địa chỉ chỉ cần làm biên bản không cần xuất hóa đơn điều chỉnh bạn nhé.

Hỏi: Trường hợp nào cần làm BBĐC của hóa đơn?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ các trường hợp cần làm BBĐC rồi bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Hóa đơn điều chỉnh thực hiện kê khai thế nào?

Trả lời: Để thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh bạn xem tại đây nhé.

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ bài viết mẫu biên bản hóa đơn điều chỉnh mới nhất hiện nay. Nếu có câu hỏi gì các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nội dung biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, giấy. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn lập và mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

menu
024 66 66 33 69
Top