1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tài sản cố định nhận biếu, tặng có phải trích khấu hao không?

Tin thuế

23:10 18/04/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Tài sản cố định nhận biếu, tặng có phải trích khấu hao không?

  TSCĐ nhận biếu, tặng có phải trích khấu hao không?
  TSCĐ nhận biếu, tặng có phải trích khấu hao không?

  Tài sản cố định nhận biếu, tặng có phải trích khấu hao không?

  Mời bạn xem thêm: điều kiện ghi nhận TSCĐ

  Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC việc xác định nguyên giá tài sản cố định được xác định như sau:
  "Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
  1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
  đ) Tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa:
  Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.
  Theo điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC như sau:
  " Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:
  1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.
  2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:
  Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ- Hao mòn LK của TSCĐ
  3. Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.
  4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường."
  Vậy tổng hợp từ những quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC thì tài sản hình thành tư việc cho biếu tặng nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về tài sản cố định có các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu của doanh nghiệp về tài sản nêu trên, có giấy tờ bàn giao biếu tặng tài sản của doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với tài sản. Vậy công ty phải có trách nhiệm quản lý tài sản theo đúng nguyên tắc theo dõi tài sản cố định tại doanh nghiệp, vì thế hoàn toàn có thể trích khấu hao tài sản của doanh nghiệp.
  Việc trích khấu hao tài sản cố định được định khoản đưa vào chi phí như sau:
  - Theo thông tư 200/2014/TT-BTC
  Nợ TK 632 ( Chi phí máy thi công)
  Nợ TK 627 ( chi phí sản xuất chung)
  Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp)
  Nợ TK 641 ( chi phí bán hàng)
  Có TK 2143 ( Khấu hao tài sản cố định hữu hình)
  - Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
  Nợ TK 154 ( Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang)
  Nợ TK 642 ( chi tiết theo chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp)
  Có TK 2143 ( Khấu hao tài sản cố định).

  Mời bạn xem thêm:

  logo zalo

  Hỏi đáp Tài sản cố định nhận biếu, tặng có phải trích khấu hao không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top