1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tài khoản 811 theo Thông tư 200 và Thông tư 133 - Chi phí khác

06:48 29/11/2020 Tin Tức Nguyễn Văn Tuân 0 bình luận

Tài khoản 811 là gì? Có những điểm khác nhau nào giữa nguyên tắc kế toán, kết cấu cũng như cách hạch toán tài khoản 811 theo Thông tư 200 và Thông tư 133. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL gửi đến các bạn bài viết Tài khoản kế toán 811 - Chi phí khác theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, mời các bạn cùng theo dõi nhé!

TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC

#I. Nguyên tắc kế toán tài khoản 811

#1. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;

- Các khoản chi phí khác.

b) Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

#2. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Không có sự khác nhau về nguyên tắc kế toán tài khoản 811 theo thông tư 200tài khoản 811 theo thông tư 133, mời các bạn theo dõi tại đây.

#II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 - Chi phí khác

Tài khoản 811 theo Thông tư 200 và Thông tư 133

#1. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bên Nợ:

- Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có:

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

#2. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Không có sự khác nhau về nội dung và kết cấu của Tài khoản 811 giữa Thông tư 200 và Thông tư 133, mời các bạn theo dõi chi tiết tại đây.

#III. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

#1. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

- Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)

TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).

- Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,...

- Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138...

Có TK 811 - Chi phí khác.

b) Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)

TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).

c) Kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Thực hiện theo quy định của các TK 221, 222, 228.

d) Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh giá giảm ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có các TK liên quan.

đ) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Có các TK 111, 112

TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 - Chi phí khác.

#2. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC không hướng dẫn chi tiết phương pháp hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của TK 811 theo thông tư 133, các bạn có thể tham khảo phương pháp hạch toán tài khoản này theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại đây nhé!

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ bài viết Tài khoản 811 theo thông tư 200 và thông tư 133 - chi phí khác theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Tài khoản 811 theo Thông tư 200 và Thông tư 133 - Chi phí khác

menu
024 66 66 33 69
Top