1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn 6684/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết

15:20 09/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Cục thuế Hà Nội ban hành công văn số 6684/CT-TTHT về giao dịch liên kết. Hãng kiểm toán ES-GLOCAL trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết của công văn số 6684/CT-TTHT, mời các bạn cùng theo dõi!

  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------- ---------------

  Số: 6684/CT-TTHT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020
  V/v giao dịch liên kết

  Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thái Bình An Giang

  (Địa chỉ: Số 48 Khu Quốc Bảo, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, MST: 0102006674)

  Trả lời công văn không số nhận ngày 20/1/2020 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thái Bình An Giang hỏi về giao dịch liên kết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  + Tại Khoản 3 Điều 4 giải thích từ ngữ

  Điều 4. Giải thích từ ngữ

  ...3. “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.”

  + Tại Điều 5 quy định các bên có quan hệ liên kết

  Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

  1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

  a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

  b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

  2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

  ...i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;...”

  + Tại Khoản 3 Điều 8 quy định xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù

  “Điều 8. Xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù

  ...3. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

  Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

  Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

  Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Bình An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty) vay tiền từ các cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên có tham gia điều hành Công ty (kể cả trường hợp không tính lãi vay) thì Công ty đã phát sinh giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên. Do vậy, Công ty thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ.

  Hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói chung và quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói riêng để báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trường hợp có hướng dẫn khác với nội dung hướng dẫn trên, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Công ty thực hiện.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Bình An Giang được biết và thực hiện./.

  Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ Công văn 6684/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết. Nếu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với bằng cách đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Công văn 6684/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top