1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn 45073/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết

10:13 11/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 02 tháng 06 năm 2020, Cục thuế Hà Nội ban hành công văn số 45073/CT-TTHT về giao dịch liên kết. Hãng kiểm toán ES-GLOCAL trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết của công văn số 45073/CT-TTHT, mời các bạn cùng theo dõi!

  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------- ---------------

  Số: 45073/CT-TTHT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020
  V/v giao dịch liên kết

  Kính gửi: Công ty TNHH thương mại T&H
  (Địa chỉ: Số 02 Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)
  MST: 0100778474

  Trả lời công văn số 72CV/TH-2020 đề ngày 12/05/2020 của Công ty TNHH thương mại T&H (sau đây gọi tắt là công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết quy định cách xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù:

  “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

  Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

  Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

  - Căn cứ Tiết c, Điểm 1, Mục IV, Phần E, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ hướng dẫn kê khai mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết quy định:

  “- Chỉ tiêu “Chi phí lãi tiền vay”: Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

  + Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đối với giao dịch phát sinh với các bên độc lập.”

  “- Chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh”:

  + Cột (6): Ghi giá trị bằng giá trị tương ứng theo từng cột tại chỉ tiêu “Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí bán hàng” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” cộng (+) chỉ tiêu “Doanh thu tài chính ” trừ (-) chỉ tiêu “Chi phí tài chính”

  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại T&H có phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó: chi phí lãi vay là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập); Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế của Công ty.

  Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 5 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH thương mại T&H được biết và thực hiện./.

  Trên đây, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ Công văn 45073/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết. Nếu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với bằng cách đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Công văn 45073/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top