1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Quyết định số 814/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC

Tin thuế

09:43 10/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 15 tháng 4 năm 2010, Bộ tài chính ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin gửi tới bạn đọc nội dung chi tiết của Quyết định số 814/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC, mời các bạn theo dõi!

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 37/2010/TT-BTC NGÀY 18/3/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ IN TRÊN MÁY TÍNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính:

1- Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 đã in:

“... nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính.”

Nay sửa lại thành:

“...nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý”.

2- Tại khoản 2 Điều 3 đã in:

“...chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố...”

Nay sửa lại thành:

“... chấp thuận của cơ quan thuế...”

3- Tại khoản 1 Điều 6 đã in:

“...phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”

Nay sửa lại thành:

“...phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

logo zalo

Hỏi đáp Quyết định số 814/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 37/2010/TT-BTC

menu
024 66 66 33 69
Top