1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc mới nhất

15:01 30/08/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất là những mẫu nào? Mẫu tờ khai đó dùng trong trường hợp nào? ES-GLOCAL xin chia sẻ tới bạn đọc qua bài viết dưới đây.

  Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc
  Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

  Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất là mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (dùng cho doanh nghiệp) và mẫu số 20-ĐK-TCT (dùng cho cá nhân tự đăng ký) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.

  Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu mẫu số 20-ĐK-TCT trước nhé.

  #1. Mẫu 20-ĐK-TCT - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

  Mẫu số 20-ĐK-TCT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ban hành ngày 03/12/2020 của
  Bộ Tài chính)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
  (Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

  □ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

  1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………………………………………….............
  2. Mã số thuế: ...................................................................................................
  1. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: .......................................................
  2. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): ……………….................................................................................................
  3. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): .......................................
  1. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

  I. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu:

  STT

  Họ và tên người phụ thuộc

  Ngày sinh

  MS số thuế (nếu có)

  Quốc tịch

  Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu)

  S

  Ngày cp

  Nơi cấp

  Địa chỉ nơi thường trú

  Địa chỉ hiện tại

  Quan hệ với người nộp thuế

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  1

  2

  3

  II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

  STT

  Họ và tên

  MST (nếu có)

  Thông tin trên giấy khai sinh

  Quốc tịch

  Quan hệ với người nộp thuế

  Ngày sinh

  Số

  Ngày cp

  Nơi đăng ký

  Quốc gia

  Tỉnh/Thành phố

  Quận/Huyện

  Phường/Xã

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

  (23)

  (24)

  1

  2

  3

  (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  …., ngày ... tháng ... năm...
  CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: Cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

  >>> Xem thêm tải mẫu 20-ĐK-TCT tại đây nhé!

  - Cách dùng Mẫu 20-ĐK-TCT: Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

  Theo điểm b, khoản 10, điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế:

  Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại Khoản 9 Điều này. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
  - Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
  - Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

  #2. Mẫu 20-ĐK-TH-TCT - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)

  Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
  (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)

  □ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

  1. Tên Cơ quan chi trả thu nhập: .............................................................................

  2. Mã số thuế:.......................................................................................................

  3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

  I. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu:

  STT

  Họ và tên người phụ thuộc

  MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)

  Ngày sinh

  Quốc tịch

  Loại giấy tờ (CMND /CCCD/

  Hộ chiếu)

  Số

  Ngày cấp

  Nơi cấp

  Địa chỉ nơi thường trú

  Địa chỉ hiện tại

  Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cành

  Tên cá nhân có thu nhập

  Mã số thuế của cá nhân có thu nhập

  Số nhà/ đường phố

  Xã, phường

  Quận, huyện

  Tỉnh, thành phố

  Số nhà/ đường phố

  xã, phường

  Quận, huyện

  Tỉnh, thành phố

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  1

  2

  3

  II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

  STT

  Họ và tên

  MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông

  tin)

  Thông tin trên giấy khai sinh

  Quốc tịch

  Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

  Tên cá nhân có thu nhập

  MST của cá nhân có thu nhập

  Ngày sinh

  Số

  Ngày cấp

  Nơi đăng ký

  Quốc gia

  Tỉnh/ thành phố

  Quận/ Huyện

  Phường/Xã

  (21)

  (22)

  (23)

  (24)

  (25)

  (26)

  (27)

  (28)

  (29)

  (30)

  (31)

  (32)

  (33)

  (34)

  1

  2

  3

  (MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  ..., ngày... tháng ... năm ...

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP

  PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

  Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

  >>> Xem thêm tải mẫu 20-ĐK-TH-TCT tại đây nhé!

  - Cách dùng Mẫu 20-ĐK-TH-TCT:

  Theo điểm a, khoản 10, điều 7 của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.

  Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.
  Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm: Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).
  Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc mới nhất

  menu
  024 66 66 33 69
  Top