1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách hạch toán Chi phí phải trả (TK 335) theo TT200

Tin thuế

15:16 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com)xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách hạch toán Chi phí phải trả (TK 335) theo TT200. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Chi phí phải trả ( Chi phí trích trước) là gì, Chi phí trích trước nào là hợp lý, Ví dụ về chi phí trích trước, Kiểm toán Chi phí trích trước, ...

  Hạch toán chi phí trả trước theo TT200
  Hạch toán chi phí trả trước theo TT200

  Cách hạch toán Chi phí phải trả (TK 335) theo TT200

  1. Nguyên tắc kế toán

  a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

  Tài khoản này còn phản ánh cả các khoản phải trả cho người lao động trong kỳ như phải trả về tiền lương nghỉ phép và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo phải trích trước, như:

  - Chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh.

  - Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (khi trái phiếu đáo hạn).

  - Trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán.

  b) Kế toán phải phân biệt các khoản chi phí phải trả (hay còn được gọi là chi phí trích trước hoặc chi phí dồn tích) với các khoản dự phòng phải trả được phản ánh trên tài khoản 352 để ghi nhận và trình bày Báo cáo tài chính phù hợp với bản chất của từng khoản mục, cụ thể:

  - Các khoản dự phòng phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại nhưng thường chưa xác định được thời gian thanh toán cụ thể; Các khoản chi phí phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại chắc chắn về thời gian phải thanh toán;

  - Các khoản dự phòng phải trả thường được ước tính và có thể chưa xác định được chắc chắn số sẽ phải trả (ví dụ khoản chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng); Các khoản chi phí phải trả xác định được chắc chắn số sẽ phải trả;

  - Trên Báo cáo tài chính, các khoản dự phòng phải trả được trình bày tách biệt với các khoản phải trả thương mại và phải trả khác trong khi chi phí phải trả là một phần của các khoản phải trả thương mại hoặc phải trả khác.

  - Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản phải trả chưa phát sinh do chưa nhận hàng hóa, dịch vụ nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này để đảm bảo khi phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh được phản ánh là dự phòng phải trả.

  c) Các khoản trích trước không được phản ánh vào tài khoản 335 mà được phản ánh là dự phòng phải trả, như:

  - Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm kế hoạch hoặc một số năm tiếp theo;

  - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây dựng, tái cơ cấu;

  - Các khoản dự phòng phải trả khác (quy định trong TK 352).

  d) Việc trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán chi phí và được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và phải có bằng chứng hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ, để đảm bảo số chi phí phải trả hạch toán vào tài khoản này phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh.

  Nghiêm cấm việc trích trước vào chi phí những nội dung không được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

  đ) Về nguyên tắc, các khoản chi phí phải trả phải được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế phải được hoàn nhập.

  e) Việc trích trước chi phí để tạm tính giá vốn sản phẩm, hàng hoá bất động sản còn phải tuân thủ thêm các nguyên tắc sau:

  - Doanh nghiệp chỉ được trích trước vào giá vốn hàng bán đối với các khoản chi phí đã có trong dự toán đầu tư, xây dựng nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu để nghiệm thu khối lượng và phải thuyết minh chi tiết về lý do, nội dung chi phí trích trước cho từng hạng mục công trình trong kỳ.

  - Doanh nghiệp chỉ được trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho phần hàng hoá bất động sản đã hoàn thành, được xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.

  - Số chi phí trích trước được tạm tính và số chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận vào giá vốn hàng bán phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn tính theo tổng chi phí dự toán của phần hàng hoá bất động sản được xác định là đã bán (được xác định theo diện tích).

  g) Việc xác định chi phí lãi vay được vốn hóa phải tuần thủ Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”. Việc vốn hóa lãi vay trong một số trường hợp cụ thể như sau:

  - Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng;

  - Nhà thầu không vốn hóa lãi vay khi đi vay để phục vụ việc thi công, xây dựng công trình, tài sản cho khách hàng, kể cả trường hợp đối với khoản vay riêng, vi dụ: Nhà thầy xây lắp vay tiền để thi công xây dựng công trình cho khách hàng, công ty đóng tàu theo hợp đòng cho chủ tàu...

  h) Những khoản chi phí trích trước chưa sử dụng cuối năm phải giải trình trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

  2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 335- Chi phí phải trả

  Bên Nợ:

  - Các khoản chi trả thực tế phát sinh đã được tính vào chi phí phải trả;

  - Số chênh lệch về chi phí phải trả lớn hơn số chi phí thực tế được ghi giảm chi phí.

  Bên Có:

  - Chi phí phải trả dự tính trước và ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
  Số dư bên Có:

  - Chi phí phải trả đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh nhưng thực tế chưa phát sinh.

  Tài khoản 335 - Chi phí phải trả không có tài khoản cấp 2.

  3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  a) Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

  Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
  TK 335 - Chi phí phải trả.

  b) Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, nếu số trích trước lớn hơn số thực tế phải trả, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước)
  Có TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp.

  c) Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh số chi sửa chữa TSCĐ phát sinh trong kỳ mà nhà thầu đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu, xuất hóa đơn, ghi:

  Nợ các TK 241, 623, 627, 641, 642
  TK 335 - Chi phí phải trả.

  d) Khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nếu số trích trước cao hơn chi phí thực tế phát sinh, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước lớn hơn chi phí phát sinh)
  Có các TK 241, 623, 627, 641, 642.

  đ) Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh những chi phí dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo kế hoạch, ghi:

  Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
  TK 335 - Chi phí phải trả.

  e) Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến các khoản chi phí trích trước, ghi:

  Nợ các TK 623, 627 (nếu số phát sinh lớn hơn số trích trước)
  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước)
  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
  Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334
  Có các TK 623, 627 (nếu số phát sinh nhỏ hơn số trích trước).

  g) Trường hợp lãi vay trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh)
  Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)
  TK 335 - Chi phí phải trả.

  h) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá, nếu trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

  Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lãi vay tính vào chi phí tài chính)
  TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)
  Nợ TK 34311 - Mệnh giá
  Có các TK 111, 112, …

  i) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu, nếu trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

  Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lãi vay tính vào chi phí tài chính)
  TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ)
  Có TK 34312 - Chiết khấu trái phiếu (số phân bổ trong kỳ).

  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)
  Nợ TK 34311 - Mệnh giá
  Có các TK 111, 112, …

  k) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có phụ trội, nếu trả lãi sau (khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

  Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lãi vay tính vào chi phí tài chính)
  TK 335 - Chi phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)
  Nợ TK 34311 - Mệnh giá
  Có các TK 111, 112, …

  l) Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần:

  - Đối với các khoản nợ vay Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã quá hạn nhưng do doanh nghiệp bị lỗ, không còn vốn nhà nước, không thanh toán được, doanh nghiệp cổ phần hóa phải làm các thủ tục, hồ sơ đề nghị khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi có quyết định xoá nợ lãi vay, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (lãi vay được xoá)
  TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí các kỳ trước nay được xoá)
  TK 635 - Chi phí tài chính (phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ này).

  - Trong trường hợp thời gian tính từ ngày hết hạn nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời điểm công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính lãi vay để trả cho các nhà đầu tư:

  + Ghi nhận lãi vay phải trả, ghi:

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
  TK 335 - Chi phí phải trả.

  + Khi trả tiền cho các nhà đầu tư, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả
  Có các TK 111, 112.

  m) Kế toán khoản chi phí trích trước để tạm tính giá vốn sản phẩm, hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán.

  - Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng hóa bất động sản đã bán trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
  TK 335 - Chi phí phải trả.

  - Các chi phí đầu tư, xây dựng thực tế phát sinh đã có đủ hồ sơ tài liệu và được nghiệm thu được tập hợp để tính chi phí đầu tư xây dựng bất động sản, ghi:

  Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có các tài khoản liên quan.

  - Khi các khoản chi phí trích trước đã có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh là đã thực tế phát sinh, kế toán ghi giảm khoản chi phí trích trước và ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả
  TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

  - Khi toàn bộ dự án bất động sản hoàn thành, kế toán phải quyết toán và ghi giảm số dư khoản chi phí trích trước còn lại, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả
  TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh).

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Cách hạch toán Chi phí phải trả (TK 335) theo TT200(http://es-glocal.com/cach-hach-toan-chi-phi-phai-tra-tk-335-theo-tt200.html)
  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách hạch toán Chi phí phải trả (TK 335) theo TT200

  menu
  024 66 66 33 69
  Top