1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng

Tin thuế

17:55 31/03/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) rất hân hạnh được gửi tới các bạn bài viết: Chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng. Bài viết sẽ giúp các bạn nắm bắt được các quy định liên quan đến chào bán cổ phần khi chưa trở thành công ty đại chúng.

  Chào bán cổ phần riêng lẻ
  Chào bán cổ phần riêng lẻ

  Chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng

  Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty chưa đại chúng là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ mà không thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet cho không quá 100 nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp.

  Công ty cổ phần chưa đại chúng được quyền chào bán cổ phần riêng lẻ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

  - Có phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

  - Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

  Lưu ý: Việc chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng được thực hiện theo các quy định của luật doanh nghiệp, do đó, công ty phải thực hiện thông báo chào bán với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ.

  Công ty phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

  1. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (theo mẫu phụ lục II-7 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

  2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

  3. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

  Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau:

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

  - Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

  - Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

  Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty có trách nhiệm đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh

  Chi tiết: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

  http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-thay-doi-von-dieu-le-cua-cong-ty.html

  Lưu ý:

  - Không được quảng cáo việc chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  - Việc chào bán được tổ chức và thực hiện theo phương án đã đăng ký.

  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định của Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tổ chức phát hành phải gửi Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

  CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Khoản 3 Điều 54 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
  • Phụ lục II-7 THÔNG BÁO Về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • Khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Khoản 6 Điều 1 Luật chứng khoán sửa đổi 2010

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng

  http://es-glocal.com/chao-ban-co-phan-rieng-le-khi-chua-tro-thanh-cong-ty-dai-chung.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Thủ tục và hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty

  http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-thay-doi-von-dieu-le-cua-cong-ty.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  Nguồn: phaplykhoinghiep.vn

  logo zalo

  Hỏi đáp Chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng

  menu
  024 66 66 33 69
  Top