1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT

Tin thuế

09:47 14/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Cách xử lý hóa đơn viết sai đã xé cuống, hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, Cách gạch chéo hóa đơn viết sai như thế nào, Cách viết hóa đơn điều chỉnh,..

  Hướng dẫn xử lý các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT
  Hướng dẫn xử lý các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT

  Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT

  Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

  Thường sẽ có các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau:

  I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

  • Lỗi sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền ....) -> Nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau nhé:
  • Cách xử lý:

  Bước 1: - Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

  Bước 2: - Lập lại hóa đơn mới là xong.

  VD: Ngày 22/4/2018 bạn viết sai hóa đơn số 0000089 (Sai tên hàng hóa). Thì bạn chỉ cần gạch chéo hóa đơn đó và xuất 1 hóa đơn mới thay thế là xong nhé.

  • Chú ý: Những hóa đơn viết sai mà chưa xé khỏi cuống thì các bạn phải gạch chéo nhé.

  II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống

  1. Trường hợp chưa giao cho khách hàng và chưa kê khai

  • Cách xử lý:

  Bước 1: - Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.

  Bước 2: - Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình).

  Bước 3: - Lập lại hóa đơn mới.

  2. Trường hợp đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

  • Cách xử lý:

  Bước 1: - Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).

  Các bạn có thể tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai : Tại đây

  Bước 2: - Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế)

  • Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)

  VD: Ngày 22/4 bạn xuất 1 hóa đơn số 000089. Nhưng đến ngày 30/4 bạn phát hiện ra hóa đơn đó bị sai (Dù là lỗi sai gì cũng xử lý như nhau nhé) -> Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất 1 hóa đơn mới thay thế vào ngày 30/4.

  3. Trường hợp đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế

  Chú ý: Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều xử lý như sau:

  a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)

  • Cách xử lý:

  Bước 1: - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

  Các bạn có thể tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai : Tại đây

  Bước 2: - Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

  VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số ... ký hiệu .... ngày tháng ...từ ... thành....

  • Kê khai thuế: Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

  VD: Ngày 25/03/2018 bạn xuất hóa đơn số 000080, ký hiệu A100 và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2018. Đến ngày 30/04 bạn phát hiện bị sai mã số thuế.

  • Cách xử lý:

  - Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)

  - Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: A100
  Liên 1: Lưu Số: 000080
  Ngày 30 tháng 04 năm 2018
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ABC
  Mã số thuế:
  Địa chỉ:
  Điện thoại: Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: Nguễn Văn A
  Tên đơn vị: Công ty TNHH XYZ
  Mã số thuế: 0105244123 (Ghi lại MST đúng)
  Địa chỉ:
  Hình thức thanh toán: Số tài khoản:
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều chỉnh mã số thuế người mua của hóa đơn số , ký hiệu , ngày 15/3/2018 từ 0105241123 thành 0105244123 \ \ \ \
  Cộng tiền hàng: \
  Thuế suất GTGT: \ % , Tiền thuế GTGT: \
  Tổng cộng tiền thanh toán: \
  Số tiền viết bằng chữ: \
  • Kê khai thuế: Không cần kê khai hóa đơn điều chỉnh này (Vì trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên các bạn chỉ cần lưu lại cùng với hóa đơn viết sai, biên bản điều chỉnh để sau này giải trình)

  Chi tiết : Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ

  http://es-glocal.com/cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-ghi-sai-mst-ten-hang-hoa-ten-cty-dia-chi.html

  • Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

  - Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (Ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế):

  • Cách xử lý:

  Bước 1: - Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai,

  Bước 2: - Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

  • Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
  • Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

  VD: Ngày 25/03/2018 bạn xuất hóa đơn số 000080 , ký hiệu A100 và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2018. Đến ngày 30/04/2018 bạn phát hiện bị sai tiền thuế. (Cụ thể: Số tiền thuế đúng phải là 11.000.000, nhưng trên hóa đơn viết sai là 10.000.000 -> Như vậy phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng thêm 1.000.000)

  • Cách xử lý:

  - Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (mẫu như trên)

  - Lập hóa đơn điều chỉnh cụ thể như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: A100
  Liên 1: Lưu Số: 000080
  Ngày 30 tháng 04 năm 2018
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ABC
  Mã số thuế:
  Địa chỉ:
  Điện thoại: Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn A
  Tên đơn vị: Công ty TNHH XYZ
  Mã số thuế:
  Địa chỉ:
  Hình thức thanh toán: Số tài khoản:
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
  tính
  Số
  lượng
  Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều chỉnh tăng số tiền thuế của hóa đơn số 000080 , ký hiệu A100 , ngày 25/03/2018 từ 10.000.000 thành 11.000.000 \ \ \ \
  Cộng tiền hàng: \
  Thuế suất GTGT: \ % , Tiền thuế GTGT: 1.000.000
  Tổng cộng tiền thanh toán: 1.000.000
  Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng chẵn.
  • Kê khai thuế: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào quý 2/2018 (Vì hóa đơn điều chỉnh ngày 30/04/2018). Kê khai vào cột: Thuế GTGT: 1.000.000. Cột doanh thu hoặc giá trị hàng hóa mua vào bằng 0.

  - Hóa đơn điều chỉnh tăng thì các bạn kê khai như hóa đơn bình thường.

  • Chú ý: Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai:

  - Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT

  VD 1 : -50.000.000

  - Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua và và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.

  - Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì các bạn phải trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm, sau đó mới nhập vào Các chỉ tiêu.

  VD 2 : (Bên mua) Trong quý 4/2018 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác và 1 hóa đơn điều chỉnh giảm trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000

  - Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 200.000.000, Chỉ tiêu 24: 20.000.000, Chỉ tiêu 25: 20.000.000

  -> Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn điều chỉnh (vì là điều chỉnh giảm, nên phải trừ đi), cụ thể như sau:

  Chỉ tiêu 23 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000

  Chi tiêu 24 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

  Chi tiêu 25 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

  Chi tiết: Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế

  http://es-glocal.com/cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-ghi-sai-don-gia-thue-suat-tien-thue.html

  KẾT LUẬN:

  - Hoá đơn viết sai chưa xé khỏi cuống: Gạch chéo + Xuất hoá đơn mới

  - Hoá đơn viết sai đã xé chưa kê khai: Lập biên bản thu hồi + Xuất hoá đơn mới

  - Hoá đơn viết sai đã kê khai (dù là 1 bên kê khai): Lập bên bản điều chỉnh + Xuất hoá đơn điều chỉnh.

  Xem thêm:Hướng dẫn cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho từng trường hợp

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh.html

  • Chú ý: Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT (http://es-glocal.com/huong-dan-xu-ly-chi-tiet-cac-truong-hop-viet-sai-hoa-don-gtgt.html)

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top