1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho từng trường hợp

23:52 18/09/2019 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hướng dẫn cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho từng trường hợp. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như cách viết hóa đơn GTGT điều chỉnh về MST, tên hàng hóa, ngày,điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, thuế suất, điều chỉnh chiết khấu thương mại theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Cách viết hóa đơn GTGT điều chỉnhCách viết hóa đơn GTGT điều chỉnh

Hướng dẫn cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho từng trường hợp

Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39 quy định:

"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). "

Lưu ý:

Dù 1 trong 2 đã kê khai hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Để các bạn dễ hình dung, Công ty TNHH ES-GLOCAL xin lấy ví dụ cụ thể về cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm như sau:

1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh MST, tên hàng hóa, ngày tháng năm, số tiền bằng chữ ... (Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền)

Ví dụ 1: Ngày 5/6/2018 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 10/04/2018. (Sai mã số thuế, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 4/2018).

 • Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai

Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh: Số 0000803, ký hiệu AB/18P, ngày 5/6/2018 (Lập vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: AB/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0000803
 Ngày..05...tháng...06.năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH Es-Glocal
Mã số thuế: ..................
Địa chỉ: .....................................
Điện thoại:..................Số tài khoản.............................
Họ tên người mua hàng...........................
Tên đơn vị......................................
Mã số thuế: .............. (Ghi mã số thuế đúng)
Địa chỉ: .......................................
Hình thức thanh toán:..................Số tài khoản..........................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh mã số thuế của hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 10/04/2018 từ: ............ thành ............ \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   \  , Tiền thuế GTGT:                                                 \
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            \
Số tiền viết bằng chữ:. \
 • Cách kê khai thuế:

Do trên phần mềm HTKK không có phụ lục nên các bạn không thể kê khai được,

Các bạn hãy lưu Hóa đơn điều chỉnh + Biên bản điều chỉnh cùng với Hóa đơn sai, để sau còn giải trình

Ví dụ 2: Ngày 02/05/2018 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/03/2018. (Sai số tiền bằng chữ, đúng là: Năm trăm nghìn đồng chẵn, nhưng hóa đơn viết sai là: Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 3/2018).

 • Cách xử lý

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh: Số 0000895, ký hiệu AB/18P, ngày 02/05/2018 (Lập vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: AA/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0000895
 Ngày..02...tháng.05...năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH Es-Glocal
Mã số thuế: ..............................
Địa chỉ: ...............................................
Điện thoại:.........................Số tài khoản.................................
Họ tên người mua hàng........................................
Tên đơn vị........................................
Mã số thuế: .................
Địa chỉ: ............................................
Hình thức thanh toán:............Số tài khoản…......................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh Dòng số tiền bằng chữ của hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/03/2018 từ: "Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn" thành "Năm trăm nghìn đồng chẵn". \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   \  , Tiền thuế GTGT:                                                 \
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            \
Số tiền viết bằng chữ:. Năm trăm nghìn đồng chẵn.
 • Cách kê khai:  Lưu lại để sau còn giải trình như Ví dụ 1 bên trên.
 • Lưu ý:

Những hoá đơn điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế  

Thì các bạn chỉ cần kẹp cùng với hoá đơn cũ + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, thuế suất, số tiền ... (Sai sót ảnh hưởng đến số tiền)

Ví dụ 3: Ngày 11/09/2018 Công ty TNHH Es-Glocal bán 10 máy tính xách tay VAIO cho Công ty XYZ. Và đã xuất hóa đơn số 0006789, ký hiệu ES/18P, ngày 11/09/2018. Đơn giá chưa thuế GTGT là 10.000.00 vnđ/ chiếc.

- Và 2 bên đã kê khai hóa đơn đó vào tháng 9/2018.

- Nhưng đến ngày 02/11/2018: Công ty XYZ phát hiện hóa đơn đó bị sai đơn giá (Đúng là 9.000.000, nhưng hóa đơn viết sai là 10.000.000). Công ty TNHH Es-Glocal phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho 10 máy tính trên với giá 1.000.000/chiếc.

 • Cách xử lý

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0006890, ký hiệu ES/18P, ngày 02/11/2018 (lập vào ngày hiện tại) cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: ES/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890
 Ngày..02...tháng.11...năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Es-Glocal
Mã số thuế: ..............
Địa chỉ: ................................
Điện thoại:...........................Số tài khoản...........................
Họ tên người mua hàng..........................
Tên đơn vị.........Công ty XYZ...............
Mã số thuế: .........................
Địa chỉ: ................................
Hình thức thanh toán:.........................Số tài khoản…...................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn  số 0006789, ký hiệu ES/18P, ngày 11/09/2018 từ 10.000.000/chiếc thành 9.000.000/chiếc Chiếc 10 1.000.000 10.000.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        10.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                             1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            11.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Mười một triệu đồng.

 >>> Xem thêm hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh giảm tại đây!

 • Chú ý: Trên phần mềm HTKK hiện tại đã bỏ các phụ lục 01-1 và 01-2

Nên các bạn xử lý như sau, có 2 trường hợp xảy ra:

a) Nếu trong kỳ chỉ có phát sinh 1 Hóa đơn điều chỉnh giảm đó (tức là không phát sinh các hoá đơn bán ra, mua vào khác):

- Công ty TNHH Es-Glocal (Bên bán): Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm số 0006890, ký hiệu ES/18P, ngày 02/11/2018 như sau: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 trên Tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2018.

- Công ty XYZ (Bên mua): Kê khai ÂM vào chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2018.

b) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác (Tức là trong kỳ đó còn phát sinh các hoá đơn bán ra, mua vào khác):

Ví dụ: Bên bán trong tháng 11/2018 có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra và đầu vào

=> Kê khai trên Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 và Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000

=> Thì các bạn phải lấy số tiền trên các Chỉ tiêu đó trừ (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh giảm, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 - 10.000.000 = 30.000.000

Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 - 1.000.000 = 3.000.000

- Bên mua cũng phải trừ đi tương tụ bên bán.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm thì không được viết âm. Nhưng khi kê khai phải kê khai âm hoặc trừ số tiền đó.

Ví dụ 4: Ngày 24/11/2018 phát hiện hóa đơn số 0006789, ký hiệu ES/18P, ngày 11/10/2018 bị sai thuế suất thuế GTGT (Đúng là 10%, nhưng hóa đơn viết sai là 0%, bên bán đã kê khai vào tháng 10/2018).

 • Cách xử lý

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng: Số 0006890, ký hiệu ES/18P, ngày 24/11/2018 (lập vào ngày hiện tại) cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: ES/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890
 Ngày..24...tháng.11...năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH Es-Glocal
Mã số thuế: ............
Địa chỉ: ...........................................
Điện thoại:..........................Số tài khoản.......................
Họ tên người mua hàng......................
Tên đơn vị.........Công ty XYZ...............
Mã số thuế: ..................
Địa chỉ: ..................................
Hình thức thanh toán:..............Số tài khoản….............
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu ES/18P, ngày 11/10/2018 từ 0% thành 10% \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.
 • Cách kê khai: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại tháng 11/2018:

Do phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục 01-1 và 01-2

Nên các bạn chỉ cần kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT tháng 11/2018:

- Bên bán: Kê khai vào Chỉ tiêu 33 của Tờ khai 01/GTGT.

- Bên mua: Kê khai vào Chỉ tiêu 24 và 25 của Tờ khai 01/GTGT.

3. Cách viết hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

- Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM như trên, cụ thể như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn số ....., ký hiệu ......., ngày ......kèm theo bảng kê số ...... Chiếc 15 1.000.000 15.000.000
  (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số ... ngày....)        
 Cộng tiền hàng:                                                                       15.000.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                       1.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                       16.500.000
 •  Cách kê khai thuế:

- Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại.

(Kê khai như Ví dụ 3 bên trên)

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL chúng tôi đã chia sẻ tới bạn đọc cách viết hóa đơn điều chỉnh cho các trường hợp sai sót. Nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng để lại bình luận hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ tại đây nhé.

Xem thêm hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng tại đây!

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho từng trường hợp

menu
024 66 66 33 69
Top