1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn mới nhất năm 2019

Tin thuế

11:23 24/12/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hiện nay vấn đề chứng từ, hóa đơn vẫn là vấn đề cấp bách đối với các doanh nghiệp, trong khi đó thông tư, nghị định lại thay đổi liên tục, các bạn không nắm bắt kịp thời dẫn đến làm sai quy định thì bị phạt. Ngày 27/05/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 109/2013/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn. Để các bạn nắm chi tiết Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ bài viết Mức phạt hóa đơn áp dụng từ ngày 01/08/2016 cụ thể như sau:

  Tại điều 3 nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 6 điều 34: Hành vi vi phạm về đặt in hóa đơn
  Trước:

  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.
  Biện pháp khắc phục: Hủy hóa đơn đặt in giả; cho và bán hóa đơn.
  Sau khi sửa:

  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.
  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  Biện pháp khắc phục: Hủy hóa đơn khi doanh nghiệp được cơ quan thuế thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn; hóa đơn giả; hóa đơn cho và bán cho các nhân tổ chức khác.

  2. Bổ sung khoản 1a điều 37: Hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn
  Trước: Chưa quy định

  Sau khi bổ sung: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi

  Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh nộp thông báo điều chỉnh thông tin và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chậm sau 10 ngày đến cơ quan quản lý thuế mới.
  Sử dụng hóa đơn trước 5 ngày được sử dụng trên thông báo phát hành hóa đơn.

  3. Sửa đổi, bổ sung điều 37 như sau: Hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn
  Trước: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung;
  Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
  Sau khi sửa: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung;
  Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;
  Khi chuyển địa điểm doanh nghiệp nộp điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quản lý thuế mới chậm sau 20 ngày.
  4. Bổ sung điểm g khoản 3 điều 38: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
  Trước: Không có

  Sau khi sửa đổi:

  “g. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

  Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.

  Trong các trường hợp trên bổ sung thêm vào các trường hợp vi phạm hành chính bị phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.

  5. Bãi bỏ điểm a khoản 4 điều 38
  Trước: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  “Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

  Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.”

  Sau khi sửa đổi: Bỏ qui định.

  6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 39 : Về hành vi sử dụng hóa đơn của người mua
  Trước: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

  Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách,
  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn không bị phạt tiền.
  Sau khi sửa đổi: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi:

  Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

  7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 điều 40: Hành vi về lập, gửi thông báo, báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn).
  Trước: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi

  Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.
  Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.
  Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền.
  Sau khi sửa đổi, bổ sung: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

  Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn)
  Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.
  Bổ sung: “4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định”.

  8. Bổ sung khoản 5a điều 44: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
  Trước: Chưa quy định

  Sau khi bổ sung:

  5a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này:

  a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

  • Phạt cảnh cáo;
  • Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

  b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

  • Phạt cảnh cáo;
  • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
  • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này.

  c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

  • Phạt cảnh cáo;
  • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
  • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này”.

  Theo quy định trên thì các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về hoá đơn thì chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp xã, huyện, tỉnh đều có thẩm quyền ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm về hoá đơn.

  Trên đây là những thông tin chi tiết thay đổi về mức phạt vi phạm hoá đơn mà Kiểm toán Es-Glocal muốn chia sẻ với các bạn, nếu các bạn còn bỡ ngỡ hoá đơn chứng từ.

  logo zalo

  Hỏi đáp Thay đổi mức phạt vi phạm hóa đơn mới nhất năm 2019

  menu
  024 66 66 33 69
  Top