1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không?

12:31 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không? Kiểm toán Es Glocal xin chia sẻ nội dung này như sau;

  • Theo quy định của pháp luật thuế, khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ, đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt.
  • Hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cung cấp cho cá nhân hộ cá thể không kinh doanh có phải thanh toán qua ngân hàng hay không?

  1. Những trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ

  – Căn cứ: tại điều 13 khoản 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về những đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ bao gồm: “2. Hoá đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hoá đơn lẻ.

  – Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng.

  – Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng.

  – Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua. ”

  Theo quy định trên, chỉ có 3 trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, đó là:

  – Tổ chức cá nhân không kinh doanh có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

  – Doanh nghiệp sau khi giải thể, phá sản, đã quyết toán, đã đóng mã số thuế, đã hủy hóa đơn, nay bán thanh lý tài sản, cần hóa đơn giao cho người mua

  – Tổ chức, cơ quan nhà nước bán đấu giá tài sản

  2. Quy định về điều kiện khấu trừ thuế và tính vào chi phí được trừ của hóa đơn mua vào

  + Thuế GTGT

  – Căn cứ: Tại Điều 1, Khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về điều kiện khấu trừ thuế như sau:

  “Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào…
  Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên,…”


  Những hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ, được tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vì thế sẽ không có số thuế được khấu trừ

  + Thuế TNDN

  – Căn cứ: Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 khoản 1 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các điều kiện các khoản chi phí được trừ như sau:

  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  Trừ các khoản chikhông được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c)Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

  Như vậy, với quy định trên, điều kiện để tính vào chi phí được trừ, ngoài những điều kiện khác, có điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt với những hóa đơn có giá trị từ 20tr đồng trở lên.

  Tuy nhiên, với những đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ, thì những đối tượng sau sẽ không thể có tài khoản ngân hàng để bên mua hàng thanh toán qua tài khoản. Đó là :

  Cá nhân không kinh doanh
  Doanh nghiệp sau khi giải thể, phá sản, đã quyết toán, đã đóng mã số thuế
  **Kết luận:

  Để được tính vào chi phí được trừ với những hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ, thì:

  Khi doanh nghiệp mua hàng hóa có hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ của cá nhân, hoặc của doanh nghiệp đã giải thể, phá sản thì có thể thanh toán dùng tiền mặt ( kể cả với hóa đơn có giá trị trên 20tr đồng);
  Khi doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ, có hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ, nếu là mua của tổ chức còn đang hoạt động, thì phải thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có giá trị trên 20tr đồng/

  *Chi tiết tại:

  • Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC
  • Điều 01 khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC
  • Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

  logo zalo

  Hỏi đáp Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp có phải thanh toán qua ngân hàng không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top