1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn 1315/TCT-DNL về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

16:17 12/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 10 tháng 04 năm 2019, Tổng cục thuế ban hành công văn số 1315/TCT-DNL về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Hãng kiểm toán ES-GLOCAL trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết của công văn số 1315/TCT-DNL, mời các bạn cùng theo dõi!

  BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------- ---------------

  Số: 1315/TCT-DNL Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019
  V/v: chi phí lãi vay đối với

  doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng.
  (Địa chỉ: 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

  Trả lời công văn số 47-TCXII/CV/NHG ngày 22/01/2019 của Quý Công ty nêu vướng mắc và kiến nghị về chính sách thuế liên quan đến chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 1 Điều 80 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc kế toán đối với Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính;

  Căn cứ khoản 1 Điều 96 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc kế toán Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh;

  Căn cứ khoản 3 Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

  Căn cứ tiết c khoản 1 Điểm E Phụ lục 02 hướng dẫn Mẫu số 01 Thông tin Quan hệ liên kết và giao dịch liên kết ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết) hướng dẫn việc kê khai Mục IV Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đối với trường hợp người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và không thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định việc phản ánh giá trị chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh” tại Mẫu số 01 Thông tin Quan hệ liên kết và giao dịch liên kết được ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Quý Công ty có hoạt động đầu tư vào các công ty con, phát sinh khoản lợi nhuận được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các công ty con và được hạch toán vào doanh thu tài chính theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, thì chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh” được dùng để tính mức giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC theo như Quý Công ty phản ánh tại công văn số 47-TCXII/CV/NHG ngày 22/01/2019 là phù hợp với quy định, cụ thể như sau:

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng (=) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) Chi phí bán hàng trừ (-) Chi phí quản lý doanh nghiệp cộng (+) Doanh thu tài chính trừ (-) Chi phí tài chính.

  Liên quan đến quy định giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, hiện tại Tổng cục Thuế đang trong quá trình tổng hợp, ghi nhận vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP nói chung và quy định tại khoản 3 Điều 8 nói riêng để báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Trong thời gian báo cáo, đề nghị Quý Công ty thực hiện xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định hiện hành.

  Tổng cục Thuế trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

  Trên đây, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ Công văn 1315/TCT-DNL chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nếu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với bằng cách đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Công văn 1315/TCT-DNL về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  menu
  024 66 66 33 69
  Top