1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí phải trả là gì và hạch toán như thế nào theo Thông tư 200

17:49 07/03/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Chi phí phải trả là gì và cách hạch toán như thế nào theo Thông tư 200

  Hạch toán chuyên sâu chi phí phải trả
  Hạch toán chuyên sâu chi phí phải trả

  Chi phí phải trả là gì và hạch toán như thế nào theo Thông tư 200

  Theo Thông tư 200 quy định:

  -Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

  -Thuộc loại chi phí phải trả, bao gồm các khoản sau:

  1. Trích trước chi phí tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ phép.

  2. Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm kế hoạch hoặc một số năm tiếp theo.

  3. Chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh.

  4. Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (Khi trái phiếu đáo hạn).

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  1. Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

  Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

  TK 335 – Chi phí phải trả.

  2. Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, ghi:

  Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải trả lớn hơn số trích trước)

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Số đã trích trước)

  TK 334 - Phải trả người lao động (Tổng tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả)

  TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải trả nhỏ hơn số trích trước).

  3. Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh số chi sửa chữa lớn TSCĐ dự tính sẽ phát sinh, ghi:

  Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

  Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

  TK 335 - Chi phí phải trả.

  4. Khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán kết chuyển chi phí thực tế phát sinh thuộc khối lượng công việc sửa chữa lớn TSCĐ đã được dự trích trước vào chi phí, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số đã chi lớn hơn số trích trước)

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Số đã trích trước)

  TK 241 - XDCB dỡ dang (2413) (Tổng chi phí thực tế phát sinh)

  Có các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số đã chi nhỏ hơn số trích trước).

  5. Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh những chi phí dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo kế hoạch, ghi:

  Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

  TK 335 - Chi phí phải trả.

  6. Chi phí thực tế phát sinh trong thời gian ngừng sản xuất theo thời vụ, ghi:

  Nợ các TK 623, 627 (Nếu số đã chi lớn hơn số trích trước)

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Số đã trích trước)

  TK 111 - Tiền mặt

  TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

  TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

  TK 153 - Công cụ, dụng cụCó TK 331 - Phải trả cho người bán

  TK 334 - Phải trả người lao động

  Có các TK 623, 627 (Nếu số đã chi nhỏ hơn số trích trước).

  7. Trường hợp lãi vay trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh)

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Lãi tiền vay tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng

  dỡ dang)

  Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (Lãi tiền vay tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dỡ dang)

  TK 335 - Chi phí phải trả.

  8. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá, nếu trả lãi sau (sau khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu tính lãi vay vào giá trị tài sản sản xuất dỡ dang)

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)

  Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (Nếu tính lãi vay tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dỡ dang)

  TK 335 - Chi phí phải trả (Phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu)

  Nợ TK 343 - Trái phiếu phát hành (TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu)

  Có các TK 111, 112,. . .

  9. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu, nếu trả lãi sau (sau khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu tính lãi vay vào giá trị tài sản sản xuất dỡ dang)

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)

  Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (Nếu tính lãi vay tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dỡ dang)

  TK 335 - Chi phí phải trả (Phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ)

  Có TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Số phân bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ).

  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu)

  Nợ TK 343 - Trái phiếu phát hành (TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu)

  Có các TK 111, 112,. . .

  10. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có phụ trội, nếu trả lãi sau (sau khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trongkỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

  Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu tính lãi vay vào giá trị tài sản sản xuất dỡ dang)

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)

  Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (Nếu tính lãi vay tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dỡ dang)

  TK 335 - Chi phí phải trả (Phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

  Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người mua trái phiếu, ghi:

  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Tổng số tiền lãi trái phiếu)

  Nợ TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu

  Có các TK 111, 112,. . .

  Hãng kiểm toán Es-glocal chúc các bạn học tốt!

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí phải trả là gì và hạch toán như thế nào theo Thông tư 200

  menu
  024 66 66 33 69
  Top