1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Tài khoản 334 theo thông tư 200 và thông tư 133

Tin thuế

10:58 14/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal( http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hạch toán tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Nguyên tắc kế toán, Kết cấu và nội dung TK 334 và Phương pháp kế toán chủ yếu, Hạch toán lương và các khoản trích theo lương như thế nào,....

  Hạch toán TK 334 theo TT200
  Hạch toán TK 334 theo TT200

  Hạch toán tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

  1. Nguyên tắc kế toán

  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

  2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334- Phải trả người lao động

  Bên Nợ:

  - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;

  - Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

  Bên Có:

  - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động;

  Số dư bên Có:

  - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

  Số dư bên Nợ (nếu có, rất cá biệt):

  - Phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

  Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lương và thanh toán các khoản khác.

  Tài khoản 334 - Phải trả người lao động có 2 tài khoản cấp 2.

  - Tài khoản 3341 - Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.

  - Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.

  3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi:

  Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang
  Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
  Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348).

  b) Tiền thưởng trả cho công nhân viên:

  - Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi:

  Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)
  Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

  - Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341)
  Có các TK 111, 112, ...

  c) Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn, ...) phải trả cho công nhân viên, ghi:

  Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383)
  Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

  d) Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642
  Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (đơn vị có trích trước tiền lương nghỉ phép)
  Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

  đ) Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý.... ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)
  TK 141 - Tạm ứng
  TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
  TK 138 - Phải thu khác.

  e) Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)
  TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

  g) Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)
  Có các TK 111, 112, ...

  h) Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)
  Có các TK 111, 112, ...

  i) Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)
  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

  k) Xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên...:

  - Khi xác định được số phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:

  Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
  Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348).

  - Khi chi trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:

  Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348)
  Có các TK 111, 112, ...

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Hạch toán tài khoản 334 theo thông tư 200/2014/TT-BTC( http://es-glocal.com/hach-toan-tai-khoan-334-theo-thong-tu-2002014tt-btc.html)
  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  logo zalo

  Hỏi đáp Tài khoản 334 theo thông tư 200 và thông tư 133

  menu
  024 66 66 33 69
  Top