1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được quy định như thế nào?

13:28 08/01/2021 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Việc cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được quy định như thế nào? Qua nhiều lần thay đổi kể từ thông tư 111/2013/TT-BTC cho đến nay được Quy định về thuế đối với những cá nhân kinh doanh như thế nào đã được quy định cụ thể hơn ở Thông tư 92/2015/TT-BTC. Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ chi tiết như sau:

  Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được quy định như thế nào?
  Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được quy định như thế nào?

  Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được quy định như thế nào?

  A. Phương pháp xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo Phương pháp thuế khoán:

  Theo quy định tại điều 2 khoản 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

  "a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

  b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm."

  Theo quy định trên, thì:

  • Những cá nhân nộp thuế khoán có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở lên, mới phải tính và chịu các khoản thuế khoán là : Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN
  • Những cá nhân nộp thuế khoán có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm thì chỉ phải nộp thuế Môn bài

  B. Căn cứ xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán:

  Theo quy định tại điều 2 khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Trong đó:

  "a) Doanh thu tính thuế

  a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

  Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn.

  a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

  b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

  – Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

  – Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

  – Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

  – Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%."

  Từ các nội dung trên, Số thuế phải nộp được xác định như sau:

  Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
  Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

  Để hiểu rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ví dụ sau:

  Năm 2016 Hộ gia đình C có doanh thu kinh doanh cung cấp hàng hóa là 180 triệu đồng (>100 triệu đồng). Hộ gia đình C thuộc diện phải nộp thuế gia trị giá tăng và thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu là 180 triệu đồng, và phải nộp những loại thuế sau:

  Thuế Môn bài = 1 triệu đồng / năm

  Số thuế GTGT phải nộp = 180 triệu đồng x 1% 1.8 triệu đồng
  Thuế TNCN = 180 triệu đồng x 0.5 % 0.9 triệu đồng

  C: Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

  Theo quy định tại điều 2, khoản 2 điểm d, thời điểm xác định doanh thu tính thuế là:

  "d.1) Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

  d.2) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

  d.3) Đối với doanh thu theo hoá đơn thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư này."

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán được quy định như thế nào?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top