1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý mới nhất hiện nay

Tin thuế

14:29 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 5 bình luận

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý từ năm 2021 được xác định như thế nào? Doanh nghiệp chuyển từ kê khai tháng sang kê khai quý cần làm gì để doanh nghiệp có thể kê khai và nộp thuế đúng với quy định hiện hành?

Kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được quy định như thế nào
Kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được quy định như thế nào

Dưới đây là nội dung chi tiết bài viết để các bạn theo dõi nhé.

#1. Cơ sở pháp lý xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

- Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020;

- Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều của luật quản lý thuế năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

#2. Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

#2.1. Kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định"

"a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý."

Căn cứ theo quy định trên thì kê khai theo quý được xác định khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Thứ nhất: Có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
- Thứ hai: Trường hợp người nộp thuế bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ví dụ 1: Hãng Kiểm toán Es-Glocal bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2020. ==> Thì năm 2020 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2020 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2021 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Trường hợp tổng doanh thu trên tờ khai thuế của năm 2020 từ 50 tỷ đồng thì thực hiện kê khai tờ khai thuế GTGT năm 2021 theo tháng.

Trường hợp tổng doanh thu trên tờ khai thuế của năm 2020 nhỏ hơn 50 tỷ thì thực hiện kê khai tờ khai thuế GTGT năm 2020 theo Quý.

Ví dụ 2: Hãng Kiểm toán Es-Glocal bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2020. Thì năm 2020 và năm 2021 thực hiện kê khai thuế GTGT theo Quý.

Sau đó căn cứ vào tổng doanh thu trên tờ khai của năm 2021 để xác định năm 2022 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

#2.2 Kê khai thuế GTGT theo tháng

- Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề >= 50 tỷ đồng.

#3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

#4. Xác định nghĩa vụ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

"Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định."

Như vậy, người nộp thuế phải tự xác định mình thuộc đối tượng khai thuế theo quý hay theo tháng.

#5. Xác định kê khai thuế GTGT sai chu kỳ thì làm như thế nào?

#5.1. Trường hợp xác định sai từ đối tượng kê khai quý sang đối tượng kê khai tháng

Thực hiện kê khai cho hết năm dương lịch đó.

#5.2 Trường hợp xác định sai từ đối tượng kê khai tháng sang đối tượng kê khai quý

Người nộp thuế phát hiện ra:

- Phải thực hiện kê khai theo tháng kể từ tháng đầu của Quý tiếp theo.

- Phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Cơ quan thuế phát hiện ra:

- Xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định;

- Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

#6. Chuyển từ kê khai thuế GTGT từ tháng thành kê khai thuế GTGT theo quý cần làm gì?

- Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

- Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

Ví dụ: Năm 2020 Hãng kiểm toán ES-GLOCAL thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng. Năm 2021 xác định lại tổng doanh thu của Hãng kiểm toán ES-GLOCAL là 48 tỷ. Như vậy, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL cần gửi văn bản đề nghị theo quy định gửi cơ quan thuế quản lý trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Trường hợp Hãng kiểm toán ES-GLOCAL không gửi hoặc gửi đề nghị muộn hơn thì năm 2021 thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng cho hết năm 2021.

#7. Thời kỳ kê khai thuế GTGT

Căn cứ theo điểm a khoản 2 điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định:

"...a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch."

Căn cứ theo Quy định nêu trên thì:
- Việc thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo Nghị định mới chỉ ổn định cho 01 năm tài chính. Hết năm tài chính xác định lại theo các tiêu thức như trên.

#8. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Thời hạn kê khai thuế

- Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Ví dụ: Tờ khai quý II/2021 => Chậm nhất là ngày 31/07/2021.

- Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Tờ khai tháng 5/2021 => Chậm nhất là ngày 20/6/2021.

Chú ý: Dù có phát sinh hay không phát sinh thì hàng quý (hoặc hàng tháng) vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT.

#9. Thời hạn nộp tiền thuế GTGT

Hạn nộp tiền thuế GTGT cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).

#10. Một số câu hỏi thường gặp về kê khai tờ khai thuế GTGT

Hỏi: Xác định kê khai tờ khai thuế GTGT theo tháng hay quý dựa theo tiêu chí nào?

Trả lời: Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý đã được mình trình bày trong bài viết, bạn xem chi tiết tại đây nhé.

Hỏi: Muốn chuyển từ kê khai tháng sang kê khai quý cần làm gì?

Trả lời: Đầu tiên bạn phải xác định xem doanh nghiệp của mình có thuộc đối tượng kê khai quý không bạn nhé. Trường hợp thuộc đối tương kê khai bạn thì bạn làm văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Hỏi: Kỳ kê khai thuế hiện tại ổn định trong vòng bao nhiêu lâu?

Trả lời: Từ khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì kỳ kê khai thuế ổn định trọn năm dương lịch.

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL đã chia sẻ về cách xác định kê khai thuế GTGT tháng hay quý? Trường hợp áp dụng và hồ sơ đi kèm nếu có sự thay đổi. Nếu có vướng mắc hay câu hỏi gì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý mới nhất hiện nay

N

Nguyễn Thị Kim Yến

0375996xxx

Công ty em khai thuế 2020 theo quý và doanh thu 2020 trên 50 tỷ, qua 2021 khai theo tháng thì có cần làm công văn gì không ạ?

Nhật Minh

Quản trị viên

Chào bạn, Về xác định kỳ khai tháng hay quý bạn đã xác định đúng rồi, việc cty bạn chuyển từ Quý sang Tháng thì bạn chỉ cần nộp tờ khai đúng hạn là được, không cần nộp công văn gì nhé. Thanks!
B

BT H Thương

0332616xxx

2020 Dthu trên 50 tỷ, từ 2021 em kê khai theo tháng thì cần kê khai hết các tờ khai VAT, BCTHSHD và PIT đều theo tháng hết ạ

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, Việc tờ khai thuế TNCN và GTGT bạn áp dụng theo tháng, còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vẫn theo Quý như bình thường bạn nhé. Thanks!
V

Võ Thị Hồng Nga

0909320xxx

Xin hỏi Công ty tôi năm 2020 có doanh thu >50 tỷ tôi đã kê khai theo tháng vậy tôi có làm thêm thủ tục gì để gửi đến cơ quan thuế không? Cám ơn

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, DN bạn chuyển tờ Quý sáng Tháng, bạn nộp tờ khai thuế bình thường theo hạn tháng là được, không cần nộp công văn hay thông báo gì với CQT bạn nhé. Thanks!
N

Nguyễn Thị Vui

0965870xxx

Công ty em thành lập 2014. Năm 2020 đang kê khai theo quý, Doanh thu 2020 là 54 tỷ thì năm 2021 kê khai theo tháng hay quý ạ?

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, Về kê khai thuế GTGT năm 2021 bạn căn cứ vào năm 2020 (doanh thu) nếu trên 50 tỷ thì năm 2021 kê khai theo tháng, còn từ dưới 50 tỷ bạn kê khai thuế theo Quý và ổn định trong vòng một năm. Đối cty bạn năm 2021 kê khai theo tháng, hết năm 2021 xác định doanh thu làm cơ sở kê khai năm 2022 bạn nhé. Thanks!
T

Trần thị phương thảo

0904571xxx

Công ty chúng tôi đang thực hiện kê khai theo quý, sang năm 2021 vẫn kê khai theo quý thì công ty có phải làm công văn không ạ?

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, Doanh nghiệp bạn năm 2020 đang kê khai Quý, sang năm 2021 vẫn theo quý thì không cần thông báo gì nhé. Thanks!
Tải thêm 5 bình luận
menu
024 66 66 33 69
Top