1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2021

11:12 24/08/2021 Tin Tức Hai Nguyen 0 bình luận

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2021 được quy định như thế nào, mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn đó ở đâu.... Trong phạm vi bài viết này ES-GLOCAL sẽ chia sẻ tới các bạn những điểm quan trọng cần lưu ý khi thực hiện ký ủy quyền ký hóa đơn GTGT nhé!

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc
Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Để tiện theo dõi các bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Giấy ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý ghi nhận về việc người ủy quyền chỉ định cho người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện một công việc hay thực hiện một số công việc nhất định trong phạm vi được ủy quyền.

Theo đó cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân, ủy quyền cho pháp nhân khác thay mình thực hiện, xác lập các giao dịch dân sự trong phạm vi ủy quyền.

#2. Nội dung của giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

- Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền thông tin của người ủy quyền và người nhận ủy quyền bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chức vụ trong công ty....

- Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
Bên A ( người ủy quyền) ủy quyền cho bên B( người nhận ủy quyền) ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng hoá (hoặc cung cấp dịch vụ).
Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày .... đến hết ngày ...... ( ghi quy định rõ thời gian hiệu lực của GUQ).

#3. Quy định về việc Lập Giấy uỷ quyền ký hoá đơn

Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

...d) Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)"

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn".

Theo Công văn số 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội có quy định chi tiết hơn trường hợp trên hóa đơn của đơn vị như sau:

"..Trường hợp trên hóa đơn của đơn vị có cả hai tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” và “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, nếu thủ trưởng đơn vị đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn, tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” không cần ký trên hóa đơn."

Theo Công văn 82451/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục thuế TP. Hà Nội quy định:

"Trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị không ký và đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.

Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu trên hóa đơn thì không bắt buộc phải ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn."

Theo Công văn 46422/CT-TTHT ngày 10/07/2017 của Cục thuế TP Hà Nội

"+ Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn theo quy định tại Khoản 2(d) Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

+ Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức ''người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu th trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì không cần ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.

+ Nếu trên hóa đơn không có tiêu thức “người bán hàng” mà thay vào đó là “người lập” hay “thủ trưởng đơn vị” nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn thì hóa đơn đó vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ để hạch toán kế toán"

#4. Số lượng người được ủy quyền ký hóa đơn

Theo đúng như quy định hiện hành thì khi thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì được phép ủy quyền cho một hoặc một số người bán hàng trực tiếp thực hiện ký thay. Theo đó, người ký thay phải ghi rõ họ tên, đóng dấu vào phía trên, bên trái của hóa đơn. Đây là quy định trong Điểm d, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39.2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
Như vậy, hoàn toàn không có việc bị giới hạn số lượng người được ủy quyền ký hóa đơn.

#5. Mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT

Sau đây Hãng kiểm toán ES-GLOCAL xin chia sẻ mẫu Giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

Công ty ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ...../2021/ABC ---------------------------------

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
- Căn cứ theo Thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Hôm nay ngày ... tháng ... năm .... tại ....Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ................ Ngày cấp:.................... Nơi cấp: ................
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): .........................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ................. Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ................
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng hoá (hoặc cung cấp dịch vụ)
- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.
Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ..... đến hết ngày ......

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

>>>Xem thêm tải mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT tại đây nhé!

#6. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Giấy ủy quyền là gì?

Trả lời: Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý ghi nhận về việc người ủy quyền chỉ định cho người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện một công việc hay thực hiện một số công việc nhất định trong phạm vi được ủy quyền bạn nhé.

Hỏi: Mẫu giấy ủy quyền được quy định như thế nào?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ quy định về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn gtgt bạn xem tại đây nhé.

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc những lưu ý quan trọng khi thực hiện mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2021. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có vấn đề chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn gtgt trong thời gian sớm nhất:https://es-glocal.com/hoi-dap/.Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc năm 2021

menu
024 66 66 33 69
Top