1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không?

13:31 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không? Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ khoản chi phí quà tặng cho khách hàng có được xác định là chi phí được trừ khí xác định thuế TNDN

  • Chi phí tặng quà cho khách hàng thì thuế GTGT đầu vào có khấu trừ và được tính vào chi phí hợp lý không?
  • Có bị khống chế hay không?

  +++Về thuế GTGT: Căn cứ Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

  “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

  +++Về thuế TNDN: Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vế thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014):

  + Tại Tiết b Khoản 3 Điều 5 quy định doanh thu tính thuế:

  “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; tiêu dùng nội bộ.”

  + Tại Khoản 2.21 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

  “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

  …”

  = > Căn cứ quy định trên:

  – Trường hợp Công ty sử dụng hàng hóa để biếu, tặng khách hàng thì khi xuất hàng hoá biếu, tặng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định, giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm biếu, tặng; hàng hoá biếu, tặng không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế TNDN.

  – Chi phí hàng hóa biếu, tặng năm 2014 có hóa đơn chứng từ hợp pháp (nếu hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuộc khoản chi bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ theo khoản 2.21 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Từ năm 2015 thực hiện theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội (tính theo thực tế chi có hóa đơn chứng từ hợp pháp).

  +++Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

  *Vấn đề 01. Quy định liên quan về chi phí tiếp khách và định mức chi phí tiếp khách:

  – Căn cứ Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định:
  “Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9”.
  *Cụ thể: m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

  *Theo đó:

  – Chi phí tiếp khách không bị khống chế về định mức chi phí.

  – Các khoản chi phí: Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có hóa đơn, hồ sơ chứng từ đầy đủ thì được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top