1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định chi phí vé máy bay hợp lý hợp lệ

01:39 02/07/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên phát sinh công việc trong và ngoài nước, yêu cầu di chuyển bằng máy bay. Vậy, khoản chi phí vé máy bay phát sinh có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN hay không, đồng thời để hợp lý hóa khoản chi này, kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ gì, sau đây, Hãng kiểm toán Es-Glocal xin sẻ quy định chi phí vé máy bay hợp lý hợp lệ:

  Chi phí vé máy bay hợp lý hợp lệ

  Quy định chi phí vé máy bay hợp lý hợp lệ như thế nào? Đối tượng sử dụng chi phí là nhân viên trong doanh nghiệp?

  Mua vé máy bay của các hãng bay có đại lý bán vé tại Việt Nam

  Chi phí vé máy bay thuộc khoản mục chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép, được quy định cụ thể trong TT96/2015-TT/BTC như sau:

  "2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

  Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

  Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

  - Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

  - Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

  Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển."

  TT96/2015-TT/BTC đề cập, chi phí vé máy bay chi cho nhân viên đi công tác thỏa mãn điều kiện là chi phí được trừ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

  + Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

  + Doanh nghiệp đã khoán khoản chi phí phụ cấp đi công tác trên quy chế nội bộ của doanh nghiệp: được tính vào chi phí được trừ khoản đúng bằng số đã khoán.

  + Khoản chi trên 20 triệu đồng phát sinh trong quá trình công tác (kể cả chi phí vé máy bay) được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thỏa mãn là khoản chi được trừ khi: 

        - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

        - Có quyết định cử người lao động đi công tác của doanh nghiệp.

        - Quy chế tài chính của doanh nghiệp có quy định về việc khoản chi phí công tác được phép thanh toán bằng tài khoản của cá nhân, đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả.

  + Trường hợp doanh nghiệp thực hiện mua vé máy bay qua website thương mại điện tử phục vụ người lao động đi công tác, căn cứ xác định khoản chi được trừ bao gồm: 

  • Vé máy bay điện tử.
  • Thẻ lên máy bay (boarding pass) hoặc quyết định cử người lao động đi công tác.
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Mua vé máy bay của các hãng bay không có đại lý bán vé tại Việt Nam

  Đối với khoản chi phí vé máy bay của các hãng bay nước ngoài không có đại lý tại Việt Nam, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện mua vé thông qua website của hãng. Theo công văn 8199/CT-TTHT ngày 24/08/2017 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh quy định về thuế nhà thầu, Công ty khi thanh toán cho hãng cần khấu trừ, kê khai và nộp thuế (TNDN) nhà thầu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu, thuế GTGT không phải khấu trừ đối với hoạt động vận tải quốc tế. 

  Đối tượng sử dụng chi phí là giám đốc công ty

  Căn cứ Điều 4, TT96/2015-TT/BTC quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: 

  "1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  ...

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

  ...

  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  a)Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

  b)Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty."

  Căn cứ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập chịu thuế: 

  "2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhn được từ người sử dng lao động, bao gồm:

  1. a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bng tiền.

  … đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

  đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng đ cung cấp min phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; …

  …Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập…

  đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị."

  Như vậy, theo các quy định trên, đối với chi phí mua vé máy bay hợp lệ cho giám đốc công ty TNHH MTV trong trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) được công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy định:

  - Hợp đồng lao động;

  - Thỏa ước lao động tập thể;

  - Quy chế tài chính của công ty là khoản có tính chất tiền lương, tiền công thì:

  + Về thuế TNCN: khoản lợi ích mà chủ công ty nhận được nêu trên không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chủ công ty.

  + Về thuế TNDN, thuế GTGT: công ty không được khấu trừ thuế GTGT, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi cho chủ công ty nêu trên.

  logo zalo

  Hỏi đáp Quy định chi phí vé máy bay hợp lý hợp lệ

  menu
  024 66 66 33 69
  Top