1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quyết định ban hành thang bảng lương 2020

13:22 03/01/2020 Tin Tức Ngô Thị Quỳnh 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Quyết định ban hành thang bảng lương 2020 của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.

  Quyết định ban hành thang bảng lương năm 2018
  Quyết định ban hành thang bảng lương năm 2020

  Quyết định ban hành thang bảng lương 2020 MỚI NHẤT cho DN

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
  SỐ: 01 QĐ/ES-2020
  V/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  -----o0o------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH
  (Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

  Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal

  - Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 Ban hành ngày 18/06/2012.

  - Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

  - Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal

  Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2020

  Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.

  Nơi nhận:                                               CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
  + Các phòng ban công ty (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
  + Lưu VT  

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Quyết định ban hành thang bảng lương 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top