2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Quyết định ban hành thang bảng lương 2018

18:32 24/02/2018 Tin Tức

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Quyết định ban hành thang bảng lương 2018 của doanh nghiệp khi làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương gửi lên gửi Phòng lao động thương binh và xã hội.

Quyết định ban hành thang bảng lương năm 2018
Quyết định ban hành thang bảng lương năm 2018

Quyết định ban hành thang bảng lương 2018 MỚI NHẤT cho DN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
SỐ: 01 QĐ/ES-2018
V/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal

- Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 Ban hành ngày 18/06/2012.

- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

- Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của Giám Đốc Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2018

Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:                                               CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
+ Các phòng ban công ty (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
+ Lưu VT  

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top