2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi thông tin đăng ký DN

08:55 01/04/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Khi có nhu cầu thay đổi các thông tin đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thường băn khoăn chưa biết cần phải làm những công việc pháp lý gì. Vậy nên để giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề trên, Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin gửi tới các bạn bài viết: Những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi thông tin đăng ký DN.

Khi thay đổi thông tin đăng ký DN cần làm những gì
Khi thay đổi thông tin đăng ký DN cần làm những gì

Những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi thông tin đăng ký DN

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền thay đổi tên doanh nghiệp khi có nhu cầu. Doanh nghiệp phải nhanh chóng làm thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Chi tiết: Thay đổi tên doanh nghiệp

http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-can-chuan-bi-de-thay-doi-ten-cong-ty.html

Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ nào của doanh nghiệp, tuy nhiên, sau khi thay đổi tên xong thì doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau:

- Thay đổi con dấu: Vì nội dung con dấu của doanh nghiệp phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp, do đó, trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên thì cũng phải thay đổi con dấu.

Chi tiết: Thông báo thay đổi mẫu con dấu

http://es-glocal.com/ho-so-can-chuan-bi-de-dang-ky-mau-con-dau-cong-ty.html

- In lại hóa đơn: Cũng như con dấu của doanh nghiệp thì tên hóa đơn cũng là một trong những nội dung bắt buộc, quyết định tính hiệu lực/giá trị của hóa đơn. Do đó, khi thay đổi tên doanh nghiệp thì cũng cần thay đổi hóa đơn. Doanh nghiệp cần làm thủ tục Hủy hóa đơn; In hóa đơn mới và Thông báo phát hành hóa đơn mới đó.

Chi tiết:

Hủy hóa đơn cũ

http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-can-chuan-bi-de-huy-hoa-don.html

In hóa đơn mới

http://es-glocal.com/tu-in-hoa-don-va-nhung-dieu-doanh-nghiep-can-luu-y.html 

Thông báo phát hành hóa đơn

http://es-glocal.com/thu-tuc-thong-bao-phat-hanh-hoa-don.html

- Thay đổi tên chủ sở hữu đối với tài sản đã đăng ký: đăng ký thay đổi tên chủ sở hữu đối với tài sản đã đăng ký

- Thông báo việc thay đổi với các cơ quan có liên quan, như: ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, khách hàng, …

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Trước khi làm thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp cần nộp Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Chi tiết: Thay đổi thông tin đăng ký thuế

http://es-glocal.com/huong-dan-thay-doi-thong-tin-dang-ky-thue.html

Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Chi tiết: Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-can-chuan-bi-de-thay-doi-ten-cong-ty.html

Sau khi làm thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Thay đổi con dấu: trường hợp con dấu thể hiện địa chỉ của trụ sở chính doanh nghiệp.

Chi tiết: Thông báo thay đổi mẫu con dấu

http://es-glocal.com/ho-so-can-chuan-bi-de-dang-ky-mau-con-dau-cong-ty.html 

- Làm thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế:

+ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cùng quận, huyện: Không cần phải làm thủ tục chốt thuế;

+ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện: làm thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế;

- Xử lý hóa đơn trong trường hợp chưa sử dụng hết:

+ Trường hợp muốn sử dụng tiếp hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết:

Chi tiết: Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh

http://es-glocal.com/cach-xu-ly-hoa-don-chua-su-dung-het-khi-chuyen-dia-diem-kinh-doanh.html

+ Trường hợp không muốn tiếp tục sử dụng nữa thì làm thủ tục Hủy hóa đơn:

Chi tiết: Hủy hóa đơn

http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-can-chuan-bi-de-huy-hoa-don.html

- Thông báo việc thay đổi với các cơ quan có liên quan, như: ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, khách hàng, …

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Chi tiết: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

http://es-glocal.com/thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cho-cong-ty.html

Tiếp đó, doanh nghiệp cần thực các công việc sau:

- Đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản ngân hàng: đối với các ngân hàng công ty đang mở tài khoản;

- Đối với các giấy phép con có thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi người đại diện doanh nghiệp thì cũng phải thay đổi lại thông tin này;

- Thông báo việc thay đổi với các cơ quan có liên quan, như: ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, khách hàng, …

4. Thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Chi tiết: Thay đổi vốn điều lệ

http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-thay-doi-von-dieu-le-cua-cong-ty.html

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải:

- Trường hợp tăng vốn: đảm bảo việc thanh toán thực hiện theo đúng thời gian quy định, trường hợp không thực hiện đúng theo thời gian quy định thì phải thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

Tham khảo:

Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH NTV

http://es-glocal.com/cap-giay-chung-nhan-phan-von-gop-trong-cong-ty-tnhh-ntv.html

Vấn đề góp vốn của các thành viên trong công ty hợp danh

http://es-glocal.com/quy-dinh-ve-gop-von-cua-cac-thanh-vien-trong-cong-ty-hop-danh.html

- Trường hợp giảm vốn điều lệ: tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chi tiết:

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

http://es-glocal.com/quy-dinh-ve-viec-mua-lai-co-phan-theo-yeu-cau-cua-co-dong.html

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

http://es-glocal.com/quy-dinh-ve-viec-mua-lai-co-phan-theo-quyet-dinh-cua-cong-ty.html

Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV

http://es-glocal.com/quyen-quyet-dinh-cua-chu-so-huu-cong-ty-trong-cong-ty-tnhh-mtv.html

Mua lại phần góp vốn của thành viên công ty TNHH NTV

http://es-glocal.com/quy-dinh-mua-lai-phan-von-gop-cua-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-ntv.html

Rút vốn ra khỏi công ty hợp danh

http://es-glocal.com/quy-dinh-viec-rut-von-ra-khoi-cong-ty-hop-danh.html

- Trường hợp sau khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mà làm thay đổi mức lệ phí môn bài phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 cùng năm.

Chi tiết: Khai, nộp lệ phí môn bài

http://es-glocal.com/quy-dinh-ve-ke-khai-va-nop-thue-mon-bai.html

Lưu ý: Đồng thời, khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ) thì doanh nghiệp cần phải làm thủ tục Thông báo công khai các nội dung trên trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

http://es-glocal.com/cong-bo-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep-trong-cong-ty-co-phan.html

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi thông tin đăng ký DN

http://es-glocal.com/nhung-cong-viec-phap-ly-can-lam-khi-thay-doi-thong-tin-dang-ky-dn.html

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Nguồn: phaplykhoinghiep.vn

https://es-glocal.com/nhung-cong-viec-phap-ly-can-lam-khi-thay-doi-thong-tin-dang-ky-dn.html
logo zalo

Hỏi đáp & đánh giá Những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi thông tin đăng ký DN

0/5

0 đánh giá và hỏi đáp

5 Sao
compelete
0
4 Sao
compelete
0
3 Sao
compelete
0
2 Sao
compelete
0
1 Sao
compelete
0

Bạn có vấn đề cần tư vấn?

Gửi câu hỏi

Bạn chấm bài viết này bao nhiêu sao?

Hủy
Top