2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

04 khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDN

13:55 28/05/2018 Tin Tức

Khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng chiểm tỷ trọng không nhỏ trong chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên làm sao để những khoản chi này được tính là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN thì không phải ai cũng biết. Sau đây, Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com/) xin chia sẻ 4 khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDN.

Chi phí tiền lương
Chi phí tiền lương hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

Theo Điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hàng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quy định về những khoản chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau: 

1. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 1: Tháng 01/2018, Công ty A hạch toán chi phí tiền lương của công nhân là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế khi chi trả công ty A chỉ chi trả số tiền là 1,2 tỷ đồng. Như vậy số tiền chênh lệch giữa số tiền hạch toán và số tiền chi trả là 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ bị loại ra khỏi quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ 2: Tháng 05/2018, Công ty B hạch toán chi phí tiền lương là 500 tr đồng. Khi chi trả lương cho người lao động, Công ty B chỉ có chứng từ thanh toán (Ủy nhiệm chi, Phiếu chi kèm bảng lương có chữ ký của người lao động) với tổng số tiền là 410 triệu đồng. Như vậy, số tiền 90 triệu đồng không có chứng từ chứng minh đã thanh toán sẽ bị loại khỏi quyết toán thuế TNDN.

2. Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Năm 2018, Công ty Kiểm toán Es-Glocal ký hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài là ông Yoon. Trong hợp đồng có thỏa thuận Công ty Kiểm toán Es-Glocal chi tiền hỗ trợ học phí cho con của ông Yoon.

 TH1: Nếu con của ông Yoon học từ bậc Mầm non tới THPT thì khoản chi tiền hỗ trợ học phí trên được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

TH2: Nếu con của ông Yoon học Đại học thì khoản chi tiền hỗ trợ học phí trên bị loại khi Quyết toán thuế TNDN.

+ Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm cách tính thuế TNCN đối với người nước ngoài không cư trú mới nhất theo đường link: http://es-glocal.com/cach-tinh-thue-tncn-voi-nguoi-nuoc-ngoai-khong-cu-tru-moi-nhat-hien-nay.html

+ Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.

Ví dụ: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018, Công ty Es-Glocal có trích quỹ dự phòng tiền lương là 2 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2019 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), Công ty Es-Glocal  mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2018 là 1,2 tỷ đồng thì Công ty Es-Glocal phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2019) là 800 triệu đồng (2 tỷ – 1,2 tỷ). Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2019 nếu Công ty Es-Glocal có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.

4. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Lương giám đốc
Hình ảnh minh họa

Trên đây là chia sẻ của Hãng kiểm toán Es-Glocal về 4 khoản chi phí  tiền lương, tiền thưởng bị loại khi quyết toán thuế TNDN. 

Cám ơn các bạn đã quan tâm.

 

 

logo zalo
Top